Gemeente 's-Hertogenbosch

19-06-2002
Referendabel besluit

De gemeenteraad heeft op 16 mei jongstleden een besluit genomen waarop de Tijdelijke Referendumwet van de toepassing is, te weten: Stimuleringsregeling herinrichting winkelpuien binnenstad.

De Stimuleringsregeling herinrichting winkelpuien binnenstad regelt de gemeentelijke ondersteuningsbijdrage aan ondernemers en/of eigenaren van winkelpanden in de binnenstad, voor de herinrichting van winkelpuien conform het aan deze regeling ten grondslag liggend beleid. Dit om tot een opwaardering van het aanzien van winkelpanden en daardoor ook van de gehele binnenstad te komen.

Referendum
Iedere kiesgerechtigde kan op basis van artikel 8 van de Tijdelijke Referendumwet initiatief nemen tot een referendum door binnen drie weken na publicatie een inleidend verzoek in te dienen bij de afdeling Burgerzaken in het Stadskantoor, het voormalige gemeentehuis Rosmalen of in de hulpsecretarie in Empel en Engelen. Wanneer er binnen deze termijn een inleidend verzoek wordt gedaan, dan geldt vervolgens weer een termijn van zes weken, waarbinnen het inleidend verzoek kan worden omgezet in een definitief verzoek. Bij voldoende medestanders (in 's-Hertogenbosch ongeveer 350 kiesgerechtigden) vereist de wet daarna nog zogenaamde ondersteuningsverklaringen (in 's-Hertogenbosch ongeveer 5.000 kiesgerechtigden). Worden deze drempels gehaald, dan is het verzoek goedgekeurd.

Wanneer er een verzoek tot referendum is gedaan dat is goedgekeurd, ontvangt u als kiesgerechtigde burger, net als bij de verkiezingen, een oproepingskaart thuis. Daarbij zit dan ook een samenvatting van de aan het referendum onderworpen verordening of wet. Bij de stemming heeft iedere kiesgerechtigde de mogelijkheid om direct uit te spreken of hij of zij het wel of niet met de verordening of wet eens is.

Deel: ' Stimuleringsregeling herinrichting winkelpuien Den Bosch '
Lees ook