Ministerie van VWS


Stipendium voor topsporter

Dinsdag 23 februari 1999, persbericht nummer 13

VLIEGENTHART: STIPENDIUM VOOR TOPSPORTER

Er komt met ingang van 2001 een structurele regeling voor topsporters die vanwege intensieve sportbeoefening niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De regeling krijgt de vorm van een stipendium van zeventig procent van de bijstandsnorm voor een alleenstaande, circa duizend gulden per maand. Daarnaast mag bijverdiend worden tot maximaal 125 procent van het sociaal minimum, oftewel 1800 gulden netto. De regeling geldt alleen voor A-sporters die door de sportkoepel NOC*NSF zijn aangewezen. Zo'n 250 tot 300 sporters zullen van de regeling gebruik kunnen maken.

Dit staat in de topsportnota 'Kansen voor topsport' van staatssecretaris Margo Vliegenthart van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) waarmee het kabinet heeft ingestemd. De nota is dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd.
De stipendium-regeling komt mede tot stand op aandringen van sporters zelf en na overleg met de sportkoepel NOC*NSF. De atletencommissie van NOC*NSF heeft vorig jaar berekend dat het merendeel van de topsporters exclusief professionals - in Nederland op dit moment een bruto jaarinkomen heeft van minder dan 10.000 gulden.

Het karakter van de topsport is de laatste twee decennia ingrijpend veranderd. Topsport is, zo constateert de nota, niet langer een hobby die eenvoudig met een baan of studie is te combineren. Het wordt nu beschouwd als werk, een vak waar je fulltime mee bezig moet zijn om de internationale top te bereiken.

De stipendium-regeling wordt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS door een externe instantie uitgevoerd. Sporters die meer verdienen dan het wettelijk minimumloon, kunnen geen gebruik maken van de nieuwe regeling. Ook wordt voor topsporters een (forfaitaire) regeling getroffen voor onkosten.

Komende vier jaar: 13,7 miljoen extra voor topsport

Staatssecretaris Vliegenthart stelt in de nota vast dat de eerste verantwoordelijkheid voor de topsport bij de georganiseerde sport zelf ligt. De rol van de rijksoverheid is aanvullend en ondersteunend ten opzichte van de sportbonden en de sportkoepel NOC*NSF. De overheidsrol is nodig vanwege de grote maatschappelijke betekenis van de sport en de noodzakelijke relatie tussen breedtesport en topsport. De laatste kan zonder de eerste niet gedijen.

De komende vier jaar stelt Vliegenthart een bedrag oplopend tot 13,7 miljoen gulden in 2002 extra beschikbaar voor de topsport. Dat is een kwart van het extra geld dat in het Regeerakkoord voor de sport is uitgetrokken. Het totale topsportbudget van VWS komt daarmee in 2002 op ruim 23 miljoen gulden.

Het kweken van talent en zorgvuldige begeleiding van aankomende topsporters is van groot belang. Daarom wordt het budget voor talentherkenning en -ontwikkeling verhoogd van 1,1 miljoen naar 5,5 miljoen in 2002. Hierbij zouden meer ex-topsporters ingeschakeld moeten worden.

Daarnaast is er extra aandacht voor de topsportinfrastructuur. Zo wordt het budget voor het ontwikkelen en uitvoeren van topsportbeleidsplannen door NOC*NSF en sportbonden verhoogd van 4 miljoen in 1998 naar 7,5 miljoen in 2002.

De uitgaven voor onderzoek en deskundigheidsbevordering gaan omhoog. Zo ondersteunt Vliegenthart de oprichting van een topsportexpertisecentrum. Ook moeten er meer topsportevenementen naar Nederland komen.

Dopingaanpak versterkt
Er worden maatregelen getroffen om het gebruik van doping in de topsport tegen te gaan. Zo wordt jaarlijks een half miljoen gulden uitgetrokken om de oprichting van een centraal, onafhankelijke organisatie van dopingcontroles mogelijk te maken. Dat bedrag wordt vanaf 2001 verhoogd naar 750.000 gulden.

De subsidie voor het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (Necedo) wordt eveneens verhoogd.

Een werkgroep van Justitie, VWS, het Openbaar Ministerie en de douane onderzoekt momenteel op verzoek van staatssecretaris Vliegenthart en minister Korthals van Justitie, zonodig wettelijke, maatregelen om de handel in dopingmiddelen harder aan te pakken.

Sportbonden die in hun reglementen en beleid geen aandacht besteden aan dopinggebruik, worden met ingang van 1999 vijf procent gekort op hun subsidie. De eisen aan de Olympische bonden worden in 2000 verzwaard; er wordt dan ook getoetst of deze bonden daadwerkelijk de afgesproken dopingcontroles hebben laten verrichten en verder ook actief voorlichting hebben gegeven.

Deel: ' Stipendium voor topsporter '
Lees ook