EXTRA Nieuwsbericht

vrijdag 2 augustus 2002, 18.30 uur

Hieronder treft u het persbericht en de persverklaring van de korpschef naar aanleiding van de vondst van stoffelijke resten waarvan sterke aanwijzingen zijn dat deze afkomstig zijn van Marion van Buuren en haar dochtertje Romy.

Persbericht

Stoffelijke resten van Marion en Romy van Buuren vermoedelijk gevonden

Alkmaar, 2 augustus 2002. De recherche van de politie Noord-Holland Noord heeft op aanwijzing van een tipgever gisteren de stoffelijke resten van een volwassene en een kind opgegraven in het duingebied tussen Egmond en Bergen. Hoewel nader onderzoek noodzakelijk is om met zekerheid de identiteit vast te stellen, bestaat nagenoeg vast dat het hier gaat om de stoffelijke overschotten van Marion en Romy van Buuren uit Bergen. Zij worden sinds 8 juni 1997 vermist.

Afgelopen dinsdag meldde zich bij de familie van Buuren een jongere broer van Okan O., de vroegere partner van Marion van Buuren. Hij zei te weten waar zich het graf van Romy en Marion bevond en heeft vervolgens het gebied aangewezen waar het graf zou zijn. Vervolgens is diezelfde avond door de familie van Buuren de politie in kennis gesteld. Er is direct met een uitgebreide zoekactie in het aangewezen gebied gestart. Het duingebied besloeg een oppervlakte van circa 1000 m2. De zoekactie leidde donderdag 1 augustus naar de exacte locatie van het graf waarna dit vervolgens werd blootgelegd. Rechercheurs troffen hier de restanten aan van een volwassene en een kind.

Laboratoriumonderzoek zal definitief moeten vaststellen of het inderdaad om Marion en Romy van Buuren gaat. De stoffelijke resten zijn hiertoe overgebracht naar het Nederlands Forensisch Instituut in Rijswijk.

Marion en Romy van Buuren werden sinds 8 juni 1997 vermist. In een opsporingsonderzoek dat volgde, werden ruim 1200 tips verwerkt, maar geen van allen hadden betrekking op de nu aangewezen locatie. De overleden Okan O. die door de politie als verdachte in deze zaak is aangehouden geweest heeft tegenover de recherche nooit iets losgelaten over de verdwijning of over het mogelijke graf van Marion en Romy.

Volgens de verklaring van de tipgever heeft zijn oudere broer Okan hem kort na de vermissing verteld waar Romy en Marion lagen. Pas nu heeft hij de politie verwittigd. Politie en justitie vermoeden dat Marion en Romy kort na hun verdwijning zijn omgebracht en dat de stoffelijke resten altijd op genoemde plek hebben gelegen. Het onderzoek dat nu volgt zal zich primair richten op vaststelling van de identiteit en zo mogelijk de doodsoorzaak. Welke stappen dan nog kunnen volgen is afhankelijk van de uitslag van dit onderzoek.

Persverklaring

Dames en heren goede middag,

Laat ik met het belangrijkste beginnen. Gisteren hebben rechercheurs in de duinen een graf blootgelegd waarin de stoffelijke resten zijn aangetroffen van een kind een volwassene. Wij zijn nagenoeg zeker dat het gaat om de stoffelijke overschotten van Marion en Romy van Buuren. Voor definitieve vaststelling van de identiteit is laboratorium onderzoek noodzakelijk. De vondst is desalniettemin zo belangrijk dat wij hebben gemeend dit vandaag bekend te moeten maken.

Afgelopen dinsdagavond, 30 juli jl. meldde zich in Bergen bij de familie van Buuren, de vader en moeder van Marion, een jongere broer van Okan O., de vroegere partner van Marion van Buuren en vader van Romy. Deze broer vertelde te weten waar het graf van Romy en Marion zich bevond. Dit was hem verteld door Okan die toen familie-oudste was. De jongere broer kon kennelijk met deze wetenschap niet meer leven en heeft dit dinsdagavond aan de ouders van Marion verteld.

De overweging om het te melden weet alleen de jongere broer, die het als volgt verwoordde: `Als jonge jongen kreeg ik een groot geheim van mijn oudere broer te horen. Tot nu toe heb ik daar niet over durven praten. Ik ben nu ouder en denk nu anders, ik kan dit geheim niet voor mij houden'.

Vervolgens zijn zij dinsdagavond naar de aangewezen locatie gegaan, het duingebied tussen Egmond en Bergen. De politie is diezelfde avond in kennis gesteld en de volgende morgen is ter plekke een onderzoek gestart. In het duingebied vertelde de tipgever aan rechercheurs waar volgens hem het graf moest zijn, vervolgens is er een zoekactie gehouden. Rechercheurs en collega's van de technische recherche zochten met verschillende middelen in het gebied. Er werd gebruikt gemaakt van speurhonden en er werd met stokken geprikt, dit laatste is een beproefde methode en leidde nu ook tot resultaat, de vondst van het graf op donderdag 1 augustus. Vervolgens is handmatig het graf blootgelegd. In het graf werden de stoffelijke resten gevonden van een volwassene en een kind. Een eerste gebitsidentificatie van het gebit van de volwassene leverde een positief resultaat op. Nader laboratoriumonderzoek zal uiteindelijk tot definitieve vaststelling van de identiteit moeten leiden. Zodra de identiteit van beide slachtoffers definitief is vastgesteld zal dit worden bekend gemaakt.

Tot zover de gebeurtenissen van afgelopen week. Ik ga nu terug in de tijd, naar 8 juni 1997, ruim vijf jaar geleden, de datum waarop Marion en Romy van Buuren voor het laatst zijn gezien. Contacten met familie van Buren leidde tot een aangifte van vermissing op 11 juni 1997.

Dan volgt een periode van onderzoek waarover ik het volgende wil melden:

11-6-97
Bij de politie in Bergen wordt aangifte gedaan van de verdwijning van Marion en Romy. Zij zijn op zondag 8 juni 1997 voor het laatst gezien in Bergen.

12-6-97
De vermissing van Marion en Romy wordt middels de telex landelijk bekend gemaakt aan de andere politiekorpsen. Voorts wordt er op die dag gestart met een uitgebreid buurtonderzoek. Vanaf dat moment komen veel tips binnen waarmee de recherche aan het werk gaat. Na verschillende perspublicaties wordt de stroom met tips steeds groter.

Gaandeweg het onderzoek komt de vriend van Marion en vader van Romy Okan O, steeds meer in beeld als de persoon die mogelijk meer weet over de verdwijning van Marion en haar dochtertje. In deze periode wordt hij verschillende keren gehoord door de politie.

November. 97
Medio november 1997 wordt Okan O. voor het eerst gehoord als verdachte.

Al in een vroeg stadium van het onderzoek worden, naar aanleiding van tips, onderzoek ingesteld op verschillende plaatsen in Nederland. Zo worden duikers ingezet om te zoeken in het water van het Noordhollandskanaal en in het Ijsselmeer en Waddenzee. Deze onderzoeken leveren niets op.

In die periode werden heel veel tips, ca. 1200, nagetrokken en veel, heel veel mensen gehoord.

Nog later wordt, in samenwerking met de politie in Turkije een onderzoek ingesteld in de geboortestreek van de vriend Marion. Ook dit levert geen informatie op die leidt in de richting van een mogelijke verblijfplaats van Marion en Romy.

18-5-98
Okan O, die een gevangenisstraf uitzit i.v.m. een ander misdrijf, overlijdt aan een ernstige ziekte, in het gevangenishospitaal in Scheveningen op 18 mei. 1998.

Vervolg
Gedurende het gehele onderzoek worden een groot aantal getuigen en tipgevers gehoord. Ook worden een aantal personen gehoord die in andere onderzoeken werden aangehouden. Wanneer er maar kleine aanwijzingen waren dat zij iets zouden kunnen weten over de verdwijning dan werden zij gehoord.

In de loop van de tijd verminderde het aantal tips. Echter na elke publicatie in de media nam het aantal tips weer toe en waren minimaal twee rechercheurs bezig deze tips na te trekken. Veel tips waren ondermeer afkomstig van paragnosten. Ook deze informatie werd in het onderzoek betrokken.

Media
Gedurende het hele onderzoek is het contact tussen de politie en de media goed geweest. Er werd via kranten en andere media veel aandacht aan het onderzoek gegeven. Verschillende opsporingsprogramma's hebben op hun eigen wijze geprobeerd om duidelijkheid te krijgen in de verdwijning van Marion en Romy.

U zult zich ongetwijfeld afvragen: Hadden wij dit eerder kunnen weten? Is het nodig geweest dat de familie van Buuren 5 jaar heeft moeten wachten en in onzekerheid heeft moeten verkeren. Ik kan u zeggen dat door onze mensen vrijwel continue met grote betrokkenheid aan deze zaak is gewerkt. Telkens is geprobeerd nieuwe ingangen te vinden om erachter te komen waar Marion en Romy zich bevonden. Ook de pers heeft zich hierin actief en positief opgesteld en ook wat dit laatste betreft wil ik hier mijn waardering uitspreken.

Het tot nu toe laatste offensief werd enkele weken geleden ingezet. De omgeving van Okan O. is opnieuw benaderd met vragen over Marion en Romy. Dit leidde niet tot direct resultaat. Tot afgelopen dagen dan.

Voordat ik het woord geef aan de hoofdofficier wil ik namens het korps nogmaals mijn medeleven laten blijken aan de familie van Buuren. Wij hebben intensief contact met de ouders van Marion en Romy en zijn ook vandaag nog met hen bij het graf geweest. De bange zekerheid van het overlijden van Romy en Marion komt nu voor de familie erg dichtbij. Ik hoop dat we spoedig definitief de identiteit kunnen vaststellen zodat zij van dat laatste restje onzekerheid worden bevrijd en voor hun een definitief rouwproces kan beginnen. Ik wens hen veel sterkte daarbij de komende tijd.

Deel: ' Stoffelijke resten van Marion en Romy van Buuren vermoedelijk gevonden '
Lees ook