“Stop de productie van giftige brandstoffen in Rotterdamse haven”

Persbericht ChristenUnie-SGP Rotterdam - 19 september 2016

“Stop de productie van giftige brandstoffen in Rotterdamse haven”

De Rotterdamse haven speelt een centrale rol in de productie en doorvoer van zeer schadelijke brandstoffen naar West-Afrikaanse landen, dat blijkt uit het rapport Dirty Diesel van Public Eye. Diesel en benzine worden op zodanige wijze gemengd met giftige stoffen dat de kosten zo laag mogelijk worden maar de brandstoffen nog wel net voldoen aan de milieu- en gezondheidseisen van de importerende landen. ChristenUnie-SGP Rotterdam wil opheldering over deze praktijken op Rotterdams grondgebied en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur.

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de schadelijke brandstoffen ernstige luchtvervuiling veroorzaken in voornamelijk West-Afrikaanse landen, dit brengt grote gezondheidsrisico’s met zich mee voor de lokale bevolking. Om deze redenen zijn deze brandstoffen dan ook verboden in Europa. De ChristenUnie-SGP heeft er zeer grote moeite mee dat deze giftige stoffen door enkele bedrijven alsnog elders in de wereld op de markt worden gebracht.

Moreel appèl

Omdat de Rotterdamse haven een belangrijke rol speelt in deze kwestie doet ChristenUnie-SGP raadslid Setkin Sies een moreel appèl op het stadsbestuur en het Havenbedrijf om snel een einde te maken aan deze praktijken: “Het is werkelijk waar niet uit te leggen wanneer Rotterdam miljoenen investeert in haar eigen luchtkwaliteit – en daarbij geen rigoureuze maatregelen schuwt – en tegelijkertijd een oogje dicht zou knijpen bij de productie van zeer schadelijke brandstoffen voor de Afrikaanse markt.”

Sies dringt er bij het stadsbestuur op aan om verder onderzoek te doen naar de rol van de Rotterdamse haveninfrastructuur bij deze activiteiten. Ook vraagt de ChristenUnie-SGP het stadsbestuur om samen met het kabinet deze immorele praktijken aan banden te leggen.

Kamervragen

Ook de ChristenUnie in de Tweede Kamer heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het Dirty Diesel rapport. Kamerlid Carla Dik-Faber: “Het is onbestaanbaar dat brandstof van zulke slechte kwaliteit – die wij hier niet eens mogen gebruiken – naar Afrika verscheept wordt. De gezondheid van de mensen daar leidt enorm onder deze handel.”

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Schriftelijke vragen van het lid Sies (ChristenUnie-SGP) over het rapport Dirty Diesel – How Swiss Traders Flood Africa with Toxic Fuels

Rotterdam, 19 september 2016

Geacht college,

Naar aanleiding van het rapport Dirty Diesel – How Swiss Traders Flood Africa with Toxic Fuels hebben wij de volgende vragen:

1) Bent u bekend met het rapport Dirty Diesel van Public Eye waaruit blijkt dat diesel en benzine op zodanige wijze gemengd worden dat deze net voldoen aan de milieu- en gezondheidseisen van (veelal) West-Afrikaanse landen, terwijl dit ernstige luchtvervuiling tot gevolg heeft in deze landen en grote gezondheidsrisico’s voor de lokale bevolking met zich meebrengt? 1

2) Acht u het wenselijk dat de olie infrastructuur in de Rotterdamse haven een centrale rol speelt in het mengen (blending) en de handel (trading) van deze brandstoffen van lage kwaliteit?

3) Bent u het met ons eens dat het niet uit te leggen is wanneer de gemeente Rotterdam enerzijds miljoenen investeert in het verbeteren van de luchtkwaliteit in Rotterdam – en daarbij rigoureuze maatregelen niet schuwt – en tegelijkertijd voor 70% eigenaar is van een havenindustrieel complex waar zeer lage kwaliteit brandstoffen worden geproduceerd die de lucht in met name West-Afrikaanse landen ernstig vervuilen? 1 https://www.publiceye.ch/fileadmin/files/documents/Rohstoffe/DirtyDiesel/PublicEye2016_DirtyDiesel_APublic-Eye-Investigation.pdf

4) Bent u het eens met de conclusie van het rapport dat overheden van uitvoerhavens – van deze voor de gezondheid zeer schadelijke brandstoffen – deze handel aan banden zouden moeten leggen? Zo nee, waarom niet?

5) Bent u bereid het aandeel van de Rotterdamse infrastructuur in deze activiteiten verder te onderzoeken?

6) Bent u tevens bereid in overleg te treden met de verantwoordelijke kabinetsleden – de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking – met als doel het komen tot wet- en regelgeving die het onmogelijk maakt dat deze infrastructuur nog gebruikt wordt om brandstoffen te produceren en verhandelen die ernstige gezondheidsschade toebrengen in de landen waar ze uiteindelijk terecht komen?

Met vriendelijke groet,

Setkin Sies

ChristenUnie-SGP

Deel: ' “Stop de productie van giftige brandstoffen in Rotterdamse haven” '


Lees ook