Ministerie van Justitie

05.07.01

Stop-reactie voor 12-minners wordt landelijk ingevoerd Tevens start recidive-onderzoek

Het project Stop-reactie, gericht op jongeren onder de twaalf jaar die een delict hebben gepleegd, wordt op 1 augustus landelijk ingevoerd. In het project krijgen de ouders van deze jeugdigen een aanbod ondersteuning bij de opvoeding. Uit de evaluatie van een eerder gevoerd experiment blijkt dat een groot aantal van de ouders een dergelijk aanbod waardeert. Tevens start spoedig na 1 augustus een recidiveonderzoek om de effecten op langere termijn te kunnen onderzoeken. Dit schrijft staatssecretaris Kalsbeek van Justitie in een brief aan de Tweede Kamer.

Jongeren van onder de twaalf jaar worden niet strafrechtelijk vervolgd als zij een delict hebben gepleegd. Daarom is in 1999 het project Stop-reactie ontwikkeld dat zich richt op de ouders en de jongeren. Het gaat in het project om jeugdigen die een HALT-waardig delict hebben gepleegd zoals vandalisme, winkeldiefstal en vuurwerkovertredingen. Bij de constatering van een dergelijk delict wordt de ouders een pedagogische handreiking aangeboden. Direct na het plegen van het delict volgt er een reactie van de politie waarbij de ouders actief worden benaderd. Via het HALT-bureau wordt de jongere in een (maximaal) tien uur-durig programma gewezen op zijn of haar delictgedrag, normen en waarden, weerstand bieden aan groepsdruk, enz. Uit de evaluatie blijkt dat een groot aantal ouders deze vorm van opvoedingsondersteuning waarderen. Tevens is de Stop-reactie een goede methode om vroegtijdig een mogelijke ontsporing te kunnen signaleren. Als er sprake is van herhaald politiecontact of van achterliggende (gezins)problematiek wordt het Bureau Jeugdzorg ingeschakeld.

Voor de landelijk invoering wordt het programma enigszins gewijzigd. Om nog beter maatwerk te leveren wordt onderzocht of er naast het bestaande materiaal aanvullende programma's kunnen worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld in de vorm van begeleid ouder-kindgesprekken, meer gerichtheid op spijtbetuiging en meer aandacht voor een doorverwijzing door de HALT-bureaus. Naast de landelijke invoering wordt momenteel onderzocht op welke wijze de effectiviteit op langere termijn kan worden onderzocht. Gedacht wordt aan een recidive-onderzoek voor de groep jongeren die deel hebben genomen aan het project. Dit recidive-onderzoek zal zo spoedig mogelijk na 1 augustus starten.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 05-07-2001

Deel: ' Stopreactie voor 12-minners landelijk ingevoerd '
Lees ook