Stork Group

Naarden, 23 augustus 1999

STORK realiseert een bescheiden winststijging

Resultaat
Over het eerste halfjaar van 1999 bedraagt de nettowinst van het Stork concern EUR 35,0 mln. Dit is EUR 0,4 mln (1,1%) meer dan over de vergelijkbare periode in 1998, toen de nettowinst EUR 34,6 mln bedroeg.

Per aandeel komt de nettowinst uit op EUR 1,10, een daling van 1,8% ten opzichte van de nettowinst per aandeel ad EUR 1,12 die behaald werd over het eerste halfjaar van 1998. Het aantal aandelen steeg met ruim 0,9 mln tot 31,9 mln ten gevolge van de keuze van 55% van de aandeelhouders voor een stock dividend. Over geheel 1998 werd een nettowinst per aandeel behaald van EUR 2,77.

Het bedrijfsresultaat is gedaald met EUR 3,2 mln (6,4%) en bedraagt EUR 46,9 mln.

Het bedrijfsresultaat van de Textile Printing Group ligt 7% beneden het niveau van vorig jaar als gevolg van een minder kleurrijk modebeeld waardoor minder sjablonen werden afgeleverd. Daarnaast was sprake van additionele integratiekosten.

Het bedrijfsresultaat van de Food Processing Group ligt op hetzelfde niveau als vorig jaar ondanks zowel een hogere orderontvangst als een hogere netto omzet. Met uitzondering van de cluster Poultry was bij de overige activiteiten sprake van lagere marges.

De terugval van het resultaat van de Aerospace Group wordt conform de verwachtingen uitgesproken in het jaarverslag 1998 geheel verklaard door investeringskosten in een aantal veelbelovende nieuwe programma's.

De ontwikkeling van het resultaat van de Technical Services Group is wederom goed. Door alle sectoren werd aan dit resultaat bijgedragen.

Het bedrijfsresultaat van de Engineering Group is teleurstellend. Ondanks een goede orderontvangst in totaliteit was sprake van een niet sluitende bezetting per locatie. Daarnaast was er sprake van additionele reorganisatiekosten.

Orderontvangst
De orderontvangst over het eerste halfjaar 1999 bedroeg EUR 1.469 mln. Ten opzichte van het eerste halfjaar 1998 betekent dit een stijging van EUR 126 mln (9,4%). De autonome groei bedroeg 7%. De orderportefeuille per 30 juni 1999 bedroeg EUR 2.258 mln, waarvan EUR
1.141 mln nog uitgevoerd moet worden. Ultimo december 1998 bedroeg de orderportefeuille EUR 1.894 mln, waarvan nog EUR 1.058 mln moest worden uitgevoerd.

Personeel
Per 30 juni 1999 waren 20.234 medewerkers bij het concern werkzaam. Ten opzichte van 31 december 1998 betekent dit een toename met 386 medewerkers. Deze toename is geheel het gevolg van acquisities en desinvesteringen.

Vooruitzichten voor geheel 1999
Zoals reeds eerder meegedeeld, verwacht Stork over geheel 1999 een bescheiden verdere stijging van de netto winst.

Met betrekking tot de Engineering Group wordt verwezen naar het eveneens heden uitgebrachte persbericht.

Indien geëffectueerd zal deze desinvestering naar verwachting een positief effect hebben op het resultaat en de balans.

Raad van Bestuur

Informatie voor de pers:
Stork N.V.
J.A. Huurdeman, tel.: (035) 695 75 55

Zie voor tabellen het originele bericht

GECONSOLIDEERDE BALANS

(bedragen x EUR miljoen)

30 juni 1999

31 december 1998

30 juni 1998

ACTIVA:
Vaste activa:
Immateriële vaste activa:

*kosten van onderzoek en

ontwikkeling:
46,0 46,7 43,6

*?ontwikkelingskrediet: (46,0) (46,7) (43,6) 0,0 0,0 0,0


- Materiële vaste activa: 361,5 356,2 347,9
- Financiële vaste activa: 41,3 36,1 39,0

402,8 392,3 386,9

------- ------- --------
Vlottende activa:

- Goederen in magazijn: 240,9 217,7 204,4

- Onderhanden werk: (8,0) (59,1) (18,8)

- Vorderingen en overlopende activa: ? 515,1 492,5 501,5
- Effecten: 11,6 11,3 10,3

- Liquide middelen: 126,5 207,3 146,1

886,1 869,7 843,5


1.288,9 1.262,0 1.230,4
====== ====== ======
PASSIVA:
Eigen vermogen: 527,5 497,9 488,1
Aandeel van derden: 5,3 3,7 4,5
Voorzieningen: 150,6 160,4 147,5
Langlopende schulden: 142,1 136,5 142,1
Kortlopende schulden: 463,4 463,5 448,2


1.288,9 1.262,0 1.230,4
====== ====== ======

KERNGEGEVENS PER GROEP

(bedragen x EUR miljoen)

1e halfjaar 1999

1e halfjaar 1998

Textile Printing
Netto-omzet

122

139

Bedrijfsresultaat

15

16

Geïnvesteerd vermogen


133

Ontvangen opdrachten

137

183

Orderportefeuille

70

156

Personeel ultimo in aantal


1.936


2.281

Bedrijfsresultaat als % van
het geïnvesteerd vermogen

29

26

Bedrijfsresultaat als % van de netto-omzet

12

12

Food Processing
Netto-omzet

152

131

BedrijfsresultaatGeïnvesteerd vermogen

69

51

Ontvangen opdrachten

210

182

Orderportefeuille

265

246

Personeel ultimo in aantal


2.273


2.170

Bedrijfsresultaat als % van het geïnvesteerd vermogen

17

24

Bedrijfsresultaat als % van de netto-omzetAerospace
Netto-omzet

151

169

Bedrijfsresultaat


12

Geïnvesteerd vermogen

89

67

Ontvangen opdrachten

256

150

Orderportefeuille

534

512

Personeel ultimo in aantal


3.284


2.811

Bedrijfsresultaat als % van het geïnvesteerd vermogen

24

47

Bedrijfsresultaat als % van de netto-omzetKERNGEGEVENS PER GROEP (vervolg)

(bedragen x EUR miljoen)

1e halfjaar 1999

1e halfjaar 1998

Technical Services
Netto-omzet


401

Bedrijfsresultaat

30

20

Geïnvesteerd vermogen

229

171

Ontvangen opdrachten

526

595

Orderportefeuille

697

731

Personeel ultimo in aantal

10.007


9.951

Bedrijfsresultaat als % van het geïnvesteerd vermogen

25

19

Bedrijfsresultaat als % van de netto-omzetEngineering
Netto-omzet

92

72

Bedrijfsresultaat

(8)

(4)

Geïnvesteerd vermogen

(3)

17

Ontvangen opdrachten

340

233

Orderportefeuille

692

540

Personeel ultimo in aantal


2.734


2.832

Bedrijfsresultaat als % van het geïnvesteerd vermogen

n.v.t.

n.v.t.

Bedrijfsresultaat als % van de netto-omzet

(9)

(6)

Totaal groepen
Netto-omzet

961

912

Bedrijfsresultaat

47

50

Geinvesteerd vermogen

495

439

Ontvangen opdrachten


1.469


1.343

Orderportefeuille


2.258


2.185

Personeel ultimo in aantal

20.234

20.045

Bedrijfsresultaat als % van het geïnvesteerd vermogen

21

25

Bedrijfsresultaat als % van de netto-omzetGECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

(bedragen x EUR miljoen)

1e halfjaar 1999

1e halfjaar 1998

Ontvangen van afnemers: 1.216,4 1.063,4
Betalingen aan leveranciers en werknemers: (1.216,1) (1.026,8)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties: 0,3 36,6

Ontvangen interest: 5,7 4,7
Ontvangen dividenden: 1,2 1,2
Betaalde interest: (4,6) (5,4)
Belasting: (11,0) 17,3
Overige operationele activiteiten: (8,7) 17,8 Kasstroom uit operationele activiteiten: (8,4) 54,4

Netto-investeringen in groepsmaat-

schappijen en financiële vaste activa:
(34,2) (11,1)
Investering in materiële vaste activa: (31,4) (29,5) Desinvesteringen materële vaste activa: 2,7 3,0 Kasstroom uit investerings-ativiteiten: (62,9)

(37,6)

Mutatie langlopende schulden: 4,4 80,7
Betaald dividend: (15,2) (19,3)
Aandeel derden: 1,6 1,9
Ontvangen uit stock-options: -- 0,1
Kasstroom uit financierings- activiteiten: (9,2) 63,4

Mutatie geldmiddelen: (80,5) 80,2
===== =====

Deel: ' STORK realiseert bescheiden winststijging '
Lees ook