Gemeente Vlieland


- persbericht inzake strandhuisjes (21-07-01)
PERSBERICHT

STRANDHUISJES MOETEN WEG

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Vlieland van 3 april 2001 om bij wijze van proef 12 weken drie strandhuisjes op het strand, nabij het strandpaviljoen, toe te staan heeft geresulteerd in negatieve reacties van de bevoegde instanties. Zowel de Inspecteur van de Ruimtelijke Ordening als Gedeputeerde Staten van Fryslân wezen daarbij op het feit dat de verleende medewerking in strijd is met het gestelde in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied, de Woningwet en de aangevraagde procedure ex artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Legalisatie van de proef door het voeren van een procedure voor een tijdelijke vrijstelling van het bestemmingsplan is niet mogelijk omdat het vigerende bestemmingsplan deze mogelijkheid expliciet uitsluit.

Na overleg met de Inspectie en de Commissaris van de Koningin heeft het college besloten het besluit van 3 april 2001, om aan de proef voor de drie strandhuisjes mee te werken, in te trekken. Dit betekent dat de strandhuisjes op korte termijn moeten worden verwijderd.
Het college heeft daarvoor een termijn gesteld tot 15 augustus 2001. Vooruitlopend op de verwijdering worden de huisjes verzegeld.

Het vorenstaande betekent vooralsnog niet dat de gemeente Vlieland afziet van voortzetting van de procedure om te komen tot huisjes op het strand van Vlieland.

In de gemeenteraadsvergadering van augustus 2001 zal een voorstel van het college worden behandeld over de daarvoor te volgen procedure en de daaruit voortvloeiende consequenties.Deel: ' Strandhuisjes Vlieland moeten weg '
Lees ook