Gemeente Vlieland


- braderie 2002


- strandwacht

strandwacht
De organisatie rond de strandwacht is dit jaar door het gemeentebestuur uitbesteed aan Vlieland Outdoor Centre. Op basis van een door het gemeentebestuur samengesteld pakket aan voorwaarden heeft Vlieland Outdoor Centre strandwachters geselecteerd. In totaal zijn vier strandwachters aangetrokken die samen met Gerard en Janet List de strandbewaking gaan verzorging bij de strandovergangen nabij de camping en de Badweg. Vanuit twee posten zullen ten minste vier strandwachters dagelijks een met vaandels afgezet gedeelte van het strand bewaken.

De strandwachters beginnen op zondag 30 juni a.s. nadat zij een dag eerder onder leiding van een deskundige de laatste instructies krijgen aangereikt. Aan het einde van iedere dienst zullen de strandwachters het strand vrijmaken van achtergelaten rommel. Dit wordt vervolgens van het strand opgehaald en afgevoerd met een auto van Vlieland Outdoor Centre.

Middels het hijsen van vlaggen, waarvan de betekenis op de borden bij de strandovergangen wordt aangegeven, worden de badgasten geïnformeerd. Wanneer de weers-omstandigheden van dien aard zijn dat strandbewaking niet zinvol is wordt de zwarte vlag gehesen ten teken dat geen strandbewaking aanwezig is.

De strandwachters blijven aanwezig tot en met zondag 11 augustus a.s.

braderieën 2002
Bij besluit van 25 juni 2002 is door het college van burge-meester en wethouders aan activiteitenvereniging 'de Geitebreiers' een vergunning afgegeven voor het organi-seren van een drietal braderieën, te weten op 10 en 24 juli en 7 Augustus 2002. Op grond van de afgegeven vergunning is het toegestaan om op deze dagen vanaf 14.00 uur een standplaats in te nemen in de Dorpsstraat alsmede op het trottoir op de Havenweg gelegen achter de Waddendijk. Een in te nemen standplaats kan zonodig in overleg met de Geitebreiers worden gekozen.

Geen standplaatsen mogen worden ingenomen op:
Lokaties waarvoor aan een ondernemer reeds een vergunning gebruik openbare weg 2002 is afgegeven, zonder medewerking en/of toestemming van de betrokken ondernemer;
Op de keerlus en taxi- en busstandplaats aan de Havenweg; Ter hoogte van de zijstraten, aan de noord- en zuidzijde van de Dorpsstraat, inclusief de toegang tot de Waddendijk bij de Coupure. Voor de volgende activiteiten tijdens de braderieën zijn afzonderlijke vergunningen van de gemeente vereist:
Loterijen en kansspelen (niet toegestaan voor commerciële doeleinden) Verkoop van alcoholhoudende drank op straat (alleen mogelijk voor horecaondernemers);
Versterkte muziek op de openbare weg.

Muziek op straat
Het gemeentebestuur heeft besloten bij de afgifte van vergunningen voor activiteiten op de openbare weg rekening te houden met de 3 braderieën die dit jaar worden georganiseerd, hetgeen betekent dat deze worden aangemerkt als collectieve dagen. Muziekvergunningen dienen echter WEL aangevraagd te worden. Dit om activiteiten zo nodig op elkaar af te kunnen stemmen.
Voor akoestische onversterkte muziek zonder blazers of drums is geen vergunning vereist. Voor alle overige muzikale activiteiten is een vergunning noodzakelijk. De aanvragen worden, voor wat betreft eindtijdstippen en aantallen optredens, getoetst aan de notitie festiviteiten en geluidsoverlast gemeente Vlieland. Dit betekent dat tot uiterlijk 20.00 uur vergunning kan worden afgegeven.

Bij meerdere aanvragen voor één en dezelfde deellokatie bestaat de mogelijkheid dat in de vergunning nadere voorwaarden worden gesteld voor wat betreft aanvangstijden en duur van de optredens.

Indienen aanvragen
Aanvragen voor vergunning van loterijen, verkoop van alcohol op straat alsmede muziekvergunningen dienen uiterlijk de woensdag voorafgaande aan die van de braderie waarvoor de vergunning bedoeld is bij de gemeente binnen te zijn. Overige aanvragen voor activiteiten tijdens een braderie dienen uiterlijk 10 dagen voorafgaande aan de betreffende braderie bij de gemeente te worden ingediend.
Voor vragen omtrent vergunningsplichtige activiteiten tijdens één van de braderieën kunt u desgewenst contact opnemen met de gemeentesecretarie
(P.J. Tijdeman, tel. 0562-452712 / pj.tijdeman@vlieland.nl )

Deel: ' Strandwacht op Vlieland '
Lees ook