Raad voor het openbaar bestuur

Het nieuws van de Rob is op 7 september 2001 bijgewerkt. Op vrijdag 24 augustus vergaderde de Rob over zijn strategie voor de komende jaar en over de inhoud van zijn werkprogramma voor 2002.

Richtinggevend voor de adviezen van de Raad zal, ook in de komende periode, de tekst van de instellingswet zijn. Die houdt in dat de Raad adviseert over het functioneren en de inrichting van de overheid met het oog op het vergroten van haar doeltreffendheid en doelmatigheid en met bijzondere aandacht voor de uitgangspunten van de democratische rechtsstaat. Het functioneren van de politieke democratie is daarbij een voortdurend aandachtspunt.

De invulling van deze taak zal - afhankelijk van het onderwerp en het stadium van het beleidsproces waarin om advies wordt gevraagd
- soms agendazettend zijn en soms meer gericht zijn op de uitvoering. Het accent ligt bij de uitvoering van de wettelijke taakopdracht in de vorm van schriftelijke advisering. De Raad zal in de komende raadsperiode niettemin ook nadrukkelijk aandacht besteden aan andere manieren van naar buiten treden, zoals het organiseren van symposia en het uitgeven van bundels. Ook heeft de Raad de ambitie om op het moment dat hij zich in een adviestraject heeft begeven, zich op het desbetreffende (beleids-)terrein als expert te manifesteren. De Raad wil daarbij ook gebruik maken van bestaande kenniscentra, en aandacht geven aan externe contacten, vergelijkbaar met de huidige samenwerking met de Vereniging voor Bestuurskunde.

Tevens zijn de themas uit het concept-werkprogramma, zowel die voor het komende jaar, als het werkprogramma voor de lange termijn, besproken. De Raad zal zich in 2002 bezighouden met de volgende onderwerpen:

1) Benchmarking

2) Specialisatie en integratie

3) Gebiedsgerichte samenwerking

4) Veiligheidsgebieden

5) Hoofdstuk 7 grondwet

6) Politiek-ambtelijke betrekkingen

7) Relatie openbaar bestuur en media.
De volledige tekst van het werkprogramma is vanaf Prinsjesdag beschikbaar op deze website.

Op donderdag 13 september is de eerstvolgende vergadering van de Raad. In een gezamenlijke vergadering met de Raad voor de financiele verhoudingen zal worden gesproken over het concept-advies over het Grote StedenBeleid. Daarna vergadert de Raad alleen verder. Aan de orde komen voorstellen over de opzet van een bundel over Ict en overheid, over een advies over de bestuurlijk-organisatorische vormgeving van het waterbeleid en over een advies over het Integraal Veiligheids Programma.

Op het secretariaat bestaat op dit moment nog een vacature open voor een adviesmedewerker. Nadere informatie over deze vacature is te verkrijgen op het secretariaat (telefoon: 070 - 426 7540).

Deel: ' Strategie komend jaar Raad voor het openbare bestuur '
Lees ook