Gemeente Oosterhout


Stadsvisie moet nadere uitwerking worden van Strategiediscussie

Gemeentebestuur gaat discussie aan met bevolking en organisaties over toekomst stad

Het Oosterhoutse gemeentebestuur wil bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties nauw gaan betrekken bij de vervolgdiscussie over de ontwikkeling van Oosterhout tot het jaar 2015.

Dat is de kern van het plan van aanpak rond de "Stadsvisie". Dit plan wordt het logische vervolg op de in 1997 afgesloten Strategiediscussie, waaraan behalve bestuurders ook inwoners van Oosterhout en tal van organisaties hebben deelgenomen.

Het besluit dat de gemeenteraad toen nam, kwam erop neer dat Oosterhout geen nieuwe grote stadsuitbreidingsgebieden (bijvoorbeeld ten oosten van de A27) in ontwikkeling zou nemen. De ontwikkeling diende in principe plaats te vinden binnen de bekende stedelijke grenzen (inclusief een compleet Vrachelen). Tevens bepaalde de gemeenteraad toen dat de uitkomst van deze, vooral op hoofdlijnen gevoerde, Strategiediscussie nader zou moeten worden uitgewerkt.

Voor deze uitwerking hebben b. en w. nu een eerste stap gezet met het vaststellen van een plan van aanpak, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van maart zal behandelen. Het plan van aanpak gaat vergezeld van een communicatieplan, waaruit duidelijk wordt dat het college de Stadsvisie van begin af aan wil ontwikkelen samen met raadsleden, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ter ondersteuning van het proces stelt het college de raad voor twee externe bureaus aan te trekken: bureau Zandvoort, dat vooral het "technische" gedeelte van het proces zal begeleiden, en bureau Priority Search, dat wordt ingehuurd om de meningen en opvattingen van inwoners, ondernemers en (sociaal-maatschappelijke) organisaties te peilen.

Bij het opstellen van de Stadsvisie staat, aldus b. en w., "het toekomstig maatschappelijk functioneren op lokaal niveau centraal". Dat betekent dus dat in de discussie alle aspecten van de Oosterhoutse samenleving aan bod moeten komen. Zaak is om te bepalen aan wat voor voorzieningen Oosterhout in de toekomst behoefte heeft. "Daarbij gaat het niet alleen om voorzieningen met een ruimtelijke dimensie, maar ook om immateriële zaken, bijvoorbeeld in de vorm van zorg en aandacht", schrijven burgemeester en wethouders. Vervolgens zal moeten worden bepaald of, en zo ja waar, voor het totstandbrengen van die nieuwe voorzieningen ruimte en geld gevonden kunnen worden.

Het college stelt voor om bij de Stadsvisie ook direct het opstellen van de nieuwe dorpsplannen voor Den Hout, Dorst en Oosteind mee te nemen. Immers, de Stadsvisie moet een beeld geven van de meest gewenste toekomstige ontwikkeling van de gehele gemeente; de kerkdorpen horen daar uitdrukkelijk bij. Daarnaast zal de Stadsvisie belangrijke aanbevelingen voortbrengen voor het op te stellen nieuwe bestemmingsplan "Buitengebied".

Groepswerk

Het college wil vanaf het allereerste begin bij het opstellen van de Stadsvisie nauw samenwerken met alle belanghebbenden. Die belanghebbenden, zo is het voorstel, worden in een aantal groepen ondergebracht.

Zo wordt voorgesteld negen "bewonersgroepen" in het leven te roepen, verdeeld over de stad Oosterhout (zes) en de drie kerkdorpen. Van hen wordt vooral verwacht dat ze in de discussie datgene inbrengen wat onder bewoners van Oosterhout leeft.

Voor de bedrijventerreinen Vijf Eiken en Weststad zullen op dezelfde manier "gebruikersgroepen" worden samengesteld.

Het college wil daarnaast de gewenste ontwikkelingen ook groeperen rond vijf thema’s (wonen en woonomgeving, economische activiteiten, infrastructuur, voorzieningen en ruimtelijke kwaliteit). Per thema stellen b. en w. voor een "themagroep" in het leven te roepen, die bestaat uit vier vertegenwoordigers van betrokken maatschappelijke organisaties, vier raadsleden en vier "externe deskundigen".

Tenslotte zal het hele proces worden begeleid door een "klankbordgroep", die bestaat uit een aantal, nog aan te wijzen, sleutelfiguren uit de Oosterhoutse samenleving. Zij moeten er vooral op toezien dat alle ingrediënten die vanuit de verschillende discussies voor de Stadsvisie worden aangeleverd, worden samengesmolten tot één integraal en logisch geheel.

Fasegewijs

De Stadsvisie zal, zo blijkt uit het plan van aanpak, in vier fasen tot stand komen. In de inventarisatiefase, die loopt tot het begin van de zomervakantie, zal materiaal worden verzameld dat als basis voor de verdere discussie dient. Voor een deel is dat bestaand materiaal, in bijvoorbeeld de vorm van statistische gegevens.

Adviesbureau Zandvoort zal in deze periode "kwaliteitskaarten" van de gemeente opstellen, waarin de ruimtelijke kwaliteiten van Oosterhout in beeld worden gebracht. In deze periode zal Priority Search door middel van groepsbijeenkomsten proberen te achterhalen wat bewoners en ondernemers graag veranderd willen zien in hun buurt, kerkdorp of industriegebied.

In deze fase zullen tevens gesprekken gevoerd worden met de drie "stuurgroepen" van de kerkdorpen (Vereniging Belangen Oosteind, Leefbaarheidswerkgroep Den Hout en Dorpsraad Dorst).

Een ander niet onbelangrijk proces is dat een groot aantal sociaal-maatschappelijke organisaties en instellingen gevraagd zal worden hoe zij aankijken tegen de ontwikkelingen in Oosterhout op sociaal-maatschappelijk gebied. Door middel van groepsbijeenkomsten zal vervolgens worden getracht daaruit een aantal gemeenschappelijke visies te destilleren.

De ideevormingsfase loopt van juni tot en met september 1998. Direct na de zomervakantie, vanaf begin september, komen dan de themagroepen in beeld. Op basis van het materiaal uit de inventarisatiefase wordt van hen verwacht dat ze aangeven welke ontwikkelingen ze per thema verwachten en hoe dat moet worden vertaald in nieuw beleid.

In de fase van de visievorming, die duurt van oktober 1999 tot en met januari 2000, zal de ambtelijke projectgroep, met ondersteuning van adviesbureau Zandvoort, de uitkomsten van de eerste twee fasen moeten samensmelten tot één concept-visie. De klankbordgroep heeft een belangrijke rol als bewaker van dit proces. Het voorlopige resultaat wordt voorgelegd aan alle groepen die aan de totstandkoming van de Stadsvisie hebben deelgenomen.

Mede op basis van die terugkoppeling nemen b. en w. dan in februari 2000 een voorlopig besluit, dat vervolgens "de inspraak" ingaat: zowel per wijk als voor totaal Oosterhout. In deze opzet past ook (een aantal) stadsgesprek(ken) over de Stadsvisie. Uiteindelijk zal de gemeenteraad in juni 2000 over de vaststelling van de Stadsvisie moeten besluiten.

Het is de bedoeling dat de discussie in de betreffende groepen kan plaatsvinden zonder dat er al sprake is van een duidelijk standpunt van het college. De Stadsvisie zal daarnaast regelmatig terugkerend onderwerp zijn in de vergadering van de commissie Algemene Zaken.

Extra communicatie-inspanningen

B. en w. willen verder de Oosterhoutse bevolking bij de discussie betrekken door onder andere het organiseren van publieke debatten over onderdelen van de Stadsvisie en door Internet in te zetten voor interactieve discussies over de toekomst van de stad.

Met de discussie rond de Stadsvisie is totaal een bedrag van ƒ 700.000 gemoeid. Hiervoor is geld beschikbaar in de meerjarenraming (kosten derden) en de lopende begroting (ambtelijke inzet).

Oosterhout, 3 maart 1999

Deel: ' Strategiediscussie stadsvisie Oosterhout '
Lees ook