Gemeente EmmenPersbericht: Strategienota 2020, 22 augustus 2001

Strategie voor een aantrekkelijk Emmen in 2020
Een vernieuwde formule: modernisering èn variatie in wonen en bedrijvigheid

In de strategienota 'Emmen 2020' geeft het college haar visie op de ontwikkeling van de gemeente Emmen in de komende jaren. Uit onderzoek blijkt dat op het terrein van de economische bedrijvigheid op zich goede resultaten zijn behaald. Een risico is echter de vrij eenzijdig op industrie gerichte ontwikkeling. Ook op het gebied van het wonen blijkt Emmen te eenzijdig ontwikkeld. Dat maakt Emmen kwetsbaar.

Het college kiest daarom voor een nieuwe formule:
* modernisering als industriestad en meer gevarieerdheid in de economische bedrijvigheid. Optimale bereikbaarheid is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Het college zet in op een substantiële groei van arbeidsplaatsen;

* in samenhang daarmee wil het college ook beter aansluiten op de hedendaagse woonwensen. Met name voor ouderen en mensen met hogere inkomens biedt de gemeente te weinig aantrekkelijke woningen. Bovendien moet de woningvoorraad gemoderniseerd worden. Een aantrekkelijk woon- en leefklimaat is voor bedrijven immers een belangrijke vestigingsfactor.

Op basis van deze nieuwe koers ziet het college een goede toekomst voor Emmen op weg naar 2020.

Deze strategie is mede gebaseerd op onderzoek door TNO/Inro, analyses van het adviesbureau Pau en gesprekken met sleutelpersonen uit de gemeente en mede-overheden. Als de raad met de gekozen strategie instemt is deze visie de inzet van Emmen bij bijvoorbeeld de 5e Nota Ruimtelijke Ordening, het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan en het Grotestedenbeleid. Op basis van deze visie geeft Emmen ook invulling aan haar rol als prioritaire stad samen met Leeuwarden, Groningen en Assen - zoals geformuleerd in Kompas voor het Noorden.

7.500 arbeidsplaatsen en 2.500 woningen extra

De strategienota brengt in beeld waar Emmen anno 2001 staat en welke trends en ontwikkelingen van betekenis zijn voor de toekomstige ontwikkeling van Emmen. Het TNO/Inro-onderzoek bevestigt dat de huidige eenzijdige economische structuur de 'achilleshiel' van Emmen is. Zowel op het gebied van de ruimtelijke als economische ontwikkeling zet het college een nieuwe koers uit om de positieve ontwikkeling van Emmen ook in de toekomst vast te houden. Zo wil het college ruim 7.500 extra arbeidsplaatsen creëren boven de normale (autonome) werkgelegenheidsgroei. Daarbij wordt gedacht aan werkgelegenheid in de sectoren dienstverlening, recreatie, logistiek en tuinbouw. Ook wil het college de woningvoorraad met circa 2.500 woningen voor met name ouderen en mensen met hogere inkomens uitbreiden. Deze uitbreiding hangt nauw samen met de realisering van de extra werkgelegenheid.Tenslotte wil het college ook nadrukkelijker de stedelijke aspecten van de gemeente over het voetlicht brengen.

Samenwerking

Realisering van de geschetste ontwikkelingsrichting zal volgens het college alleen mogelijk zijn in nauwe samenwerking tussen publieke en private partijen op zowel provinciaal, regionaal als landelijk niveau. Binnen rijksnotas als de 5e nota Ruimtelijke Ordening en het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan moet maatwerk voor Emmen geleverd worden om de randvoorwaarden voor die gewenste ontwikkeling te realiseren.

De ambitie is hoog en de opgaven zijn groot. De in de strategienota geschetste keuzes worden binnenkort nader uitgewerkt in o.a. de startnotitie Grotestedenbeleid en het masterplan Centrum. Bij die uitwerking zullen vele partijen en burgers betrokken worden. Terwijl ook het stedelijk netwerk Zuid-Drentse Stedenband hierbij betrokken zal worden.Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2001 Gemeente Emmen

Deel: ' Strategienota Emmen 2020 over ontwikkeling Emmen '
Lees ook