Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Strategisch beleidsplan toerisme en recreatie voor de westhoek goedgekeurd door de provincieraad
Brugge, 25/6/1999

Proosdij
Burg 2
B - 8000 Brugge
Telefoon 050/40 56 29
Telefax 050/ 40 56 01
E-Mail : provincie@west-vlaanderen.be

Brugge, 25 juni 1999
99/DPC/PB/Nr. 0134

behandelend ambtenaar : Philips Caroline

STRATEGISCH BELEIDSPLAN TOERISME EN RECREATIE
VOOR DE WESTHOEK GOEDGEKEURD DOOR DE PROVINCIERAAD

De Provincieraad van West-Vlaanderen keurde op donderdag 24 juni 1999 het strategisch beleidsplan toerisme en recreatie voor de Westhoek goed. Dit beleidsplan tekent de krijtlijnen uit waarbinnen het Westhoektoerisme zal evolueren in de komende 5 jaar. Op maandag 11 oktober 1999 komt er een informatiemoment voor gemeentebesturen, toeristische diensten, verenigingen ... in het Cultureel Centrum Het Kruispunt te Diksmuide.

Beeld van een streek
Het eerste deel van het beleidsplan geeft een uitvoerige analyse van het toerisme in de Westhoek. In de interne analyse komen ondermeer de aantrekkingselementen, de logiesfaciliteiten, de toeristische vraag en de economische betekenis aan bod. In de externe analyse wordt ingegaan op beperkingen en opportuniteiten vanuit andere sectoren, macro-trends m.b.t. toerisme en recreatie en op de situatie bij onze belangrijkste concurrenten.

Doelstellingen
In het tweede deel worden de doelstellingen voor het toerisme in de Westhoek geschetst : toerisme en recreatie moeten binnen de Westhoek als een volwaardige economische sector beschouwd worden die kan bijdragen tot de diversificatie en de leefbaarheid van de economie in de Westhoek. De gerealiseerde groei moet evenwel een duurzame groei zijn met behoud van natuurlijke en landschappelijke waarden, cultureel erfgoed en de eigenheid van de bevolking. De ontwikkeling van het toerisme kan ook bijdragen tot een dynamisch kwaliteitsimago voor de Westhoek en tot het versterken van de economische, sociale en culturele identiteit van de streek. Tenslotte krijgt de Westhoek ook een maatschappelijke functie te vervullen als recreatieve regio voor een belangrijk deel van de West-Vlamingen.

Strategie
Het behoud en de kwaliteitsverhoging van landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische aantrekkingselementen vormen de basis voor de verdere toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de Westhoek, die in de toekomst gebaseerd blijft op het overwegend kleinschalig karakter van de regio. Niettemin worden er enkele grootschalige punten gecreëerd om het geheel te structureren : zo worden er op het vlak van de attractiepunten drie primaire regionale hefboomprojecten ontwikkeld : het In Flanders Fields Museum in Ieper, Westoria in Diksmuide en Bellewaerde Park. Ook op het vlak van de logiesfaciliteiten wordt binnen het plan gepleit voor een beperkt aantal grootschalige voorzieningen zoals één groot hotel in Ieper van 100 kamers, een nieuwe camping in Poperinge van 200 standplaatsen en een open vakantiedorp. Op het vlak van de promotie zal de aandacht vooral gaan naar een drietal prioritaire markten : Vlaanderen, Nederland en Groot-Brittannië. Hierbij wordt gewerkt aan een nieuwe positionering waarbij vooral de unieke sfeer en ambiance van de Westhoek zal centraal staan.

Deel: ' Strategisch beleidsplan toerisme Westhoek Vlaanderen '
Lees ook