Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 8 JUNI 1999

Streekcharter Roeselare-Tielt: aandacht voor ontsluiting

Er moet dringend werk worden gemaakt van een betere ontsluiting van de regio Roeselare-Tielt. Dat is een van de hefboomprojecten die is opgenomen in het streekcharter Roeselare-Tielt. Dit charter werd op voorstel van Vlaams minister van Economie en KMO Eric VAN ROMPUY door de Vlaamse regering goedgekeurd. Het charter legt de klem- toon op het valoriseren van de ligging van de regio, met name tussen de Vlaamse Ruit enerzijds en de agglomeratie Rijsel anderzijds. Dit vereist een betere bereikbaarheid van de streek waarbij de regio wordt ingeschakeld in het internationaal transportnetwerk en dit zowel inzake weg, water en spoor.

De ondertekenaars van het streekcharter willen het onder- nemingsvriendelijk karakter van de streek verder uitbou- wen. Daarbij zal de nodige aandacht besteed worden aan de problematiek van de zonevreemde bedrijven. De bedrijven- terreinen die in het gewestplan van 19/12/1997 zijn voor- zien, moeten dringend worden aangelegd. Ook wil de streek nieuwe bedrijvencentra en doorgangsgebouwen opzetten.

Het streekcharter vraagt ook aandacht voor de aanwezige agro-voedingsector. Er dient een cluster rond de aanwezi- ge diepvriessector te worden uitgebouwd. Daartoe dient een studiecentrum te worden opgericht. Deze sector moet verder worden versterkt via proces- en productinnovatie, logistiek, kwaliteitsbewaking en informatietechnologie. In deze optiek moet meer werk worden gemaakt van teelver- nieuwing en biologische landbouw. Er zal ook gezocht wor- den naar een oplossing van de problematiek van de mest- overschotten.

Een specifieke klemtoon ligt ook op het uitwerken van een operationeel plan voor de produktie, zuivering en herge- bruik van water in de groenteverwerkende nijverheid en de textielsector. De regio kampt immers met een tekort aan watervoorraden. Een efficiënt gebruik van water dringt zich dan ook op.

Een ander actiepunt uit het streekcharter zijn de oprich- ting van een overlegplatform inzake sociale economie. Dit platform moet een actieplan opstellen voor opleiding, integratie en tewerkstelling van langdurig werklozen en kansarmen. Tevens moet bedrijven en openbare besturen gesensibiliseerd worden omtrent mogelijkheden van tewerk- stelling voor laaggeschoolden.

Tot slot pleit het streekcharter voor een verbetering van de kwaliteit van woningen, de uitbouw van voldoende ruime cultureel en recreatieve infrastructuur en het opzetten van een netwerk van technische opleidingsinitiatieven.

info : Walter Aertsens, woordvoerder van minister Van Rompuy - tel. (02) 227 23 11 e-mail: persdienst.vanrompuy@vlaanderen.be

Deel: ' Streekcharter Roeselare-Tielt aandacht voor ontsluiting '
Lees ook