Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 28 JUNI 2002

Streekcharters Meetjesland, Noord- en Midden-Limburg en de Westhoek

Op voorstel van Vlaams minister voor Economie Jaak GABRIELS heeft de Vlaamse regering akte genomen van de streekvisies uit de streekcharters voor het Meetjesland, Noord-Limburg, Midden-Limburg en de Westhoek. De streekcharters berusten op de respectievelijke voorstellen van de verschillende betrokken streekplatformen.

De voorbije periode bleek duidelijk dat de streekcharters niet meer volledig de gemeenschappelijke agenda inzake gewenste ontwikkelingen en strategische projecten van de regio's weerspiegelde.

De Vlaamse minister van Economie, Jaak Gabriels, erkende de noodzaak hiermee ook meer formeel rekening te houden en wenste de streekplatformen de mogelijkheid te bieden nieuwe prioriteiten scherp te stellen in een geactualiseerd streekcharter.

De streekplatformen van Noord-Limburg, Midden-Limburg, Meetjesland en Westhoek kwamen na een proces van analyse en visievorming en na breed overleg tussen de 'levende krachten' tot een geactualiseerd voorstel van streekcharter.

De streekcharters bestaan uit twee delen. Het eerste deel geeft beknopt de visie van het streekplatform weer op de gewenste sociaal-economische ontwikkeling van de regio op lange termijn. Het tweede deel bevat een beperkt aantal strategische hefboomprojecten die cruciaal zijn voor de sociaal-economische ontwikkeling van de respectievelijke subregio's op lange termijn.

Het ondersteunen van bedrijfseconomische ontwikkelingen, het versterken van de kennis- en onderwijsinfrastructuur, het voeren van een doelmatig ruimtelijk-economisch en infrastructureel beleid, de uitbouw van een dynamisch cultureel-toeristisch-recreatief aanbod en de uitbouw van een aangenaam en kwalitatief woon- en leefklimaat zijn de voornaamste doelstellingen van de voorgestelde strategische hefboomprojecten.

Van de intentie van de verschillende streekplatformen werd akte genomen, om zodoende de respectievelijke ministers in de mogelijkheid te stellen de strategische hefboomprojecten die binnen hun respectieve bevoegdheidsdomeinen vallen, te valoriseren. Hiertoe zal op korte termijn door de administratie Economie een voorstel uitgewerkt worden.

Hierna volgt een voorstelling van de krachtlijnen voor ieder van de goedgekeurde streekcharters.

Streekcharter voor het Meetjesland

De strategische hefboomprojecten van het streekcharter Meetjesland zijn de volgende:

Hefboom 1: Het ondersteunen van de bedrijfsvoering van de landbouwbedrijven in het Meetjesland.

1.1 Uitbouw van een onderwijs- en kenniscentrum voor de landbouw

1.2 Onderzoek m.b.t. waterkwaliteit en -kwantiteit
1.3 De uitbouw van een commercialisatiestructuur voor de verkoop van hoeveproducten

1.4 Verbeteren van het imago van de landbouw

Hefboom 2: De realisatie van een voedingscluster Meetjesland.

Hefboom 3: De huisvestingsactoren in het Meetjesland willen binnen het Wooncentrum Meetjesland de krachten bundelen om bijkomende sociale huisvesting te realiseren, om de woningkwaliteit te verbeteren en om een (inter)gemeentelijk woonbeleid tot stand te brengen. 3.1 - Realiseren van bijkomende sociale huisvesting in de streek
3.2 - Verbeteren van de kwaliteit van de woningen 3.3 - Het tot stand brengen van een intergemeentelijk woonbeleid

Hefboom 4: Het Meetjesland wil een attente gastheer zijn voor zijn inwoners en voor toeristen die de streek willen ontdekken en beleven. De streek wil hen laten genieten van het landelijke leven en de waardevolle cultuurlandschappen in het Meetjesland en van de kunst en cultuur in de directe omgeving. Om het aanbod van de streek te versterken en bekend te maken bij geïnteresseerde doelgroepen, zullen de verschillende toeristische initiatieven samenwerken binnen Toerisme Meetjesland
4.1 Ontwikkelen van attractiepunten
4.2 Bundelen en openstellen van de eigen cultuur 4.3 Ontwikkelen van een aantrekkelijk fietsproduct 4.4 Uitbreiden van de verblijfsmogelijkheden op het platteland
4.5 Ontwikkelen van themagerichte dagtrips 4.6 Doelgericht promoten van het toeristisch-recreatief aanbod (corporate marketing)
4.7 Uitbouwen van een professioneel onthaal en management

Hefboom 5: Het Meetjesland wil een kwalitatief en samenhangend welzijns- en verzorgingsaanbod in het Meetjesland, omwille van het maatschappelijk en economisch belang van de sector.
5.1 Uitbouw Regionaal Welzijnsoverleg Meetjesland (RWOM) 5.2 Realisatie Streekziekenhuis Meetjesland 5.3 Uitbouw van de LOGO Meetjesland

Hefboom 6: Het Meetjesland wil de
landschapsdifferentiatie in het Meetjesland kwalitatief versterken.
6.1 Afstemming bepleiten tussen bestuursniveaus 6.2 Oplossing geven aan dringende regionale knelpunten via ruimtelijke uitvoeringsplannen.
6.3 De multifunctionaliteit van de open ruimte organiseren via landinrichting
6.4 Bescherming en verdere ontwikkeling van het landschap en de landschapselementen in het gebied
6.5 Verbinding bosstructuren
6.6 De spoedige omvorming van de N49
6.7 Een consequente herinrichting van de N9 en van de N44 6.8 Het optimaliseren van het collectief vervoer in het Meetjesland

Hefboom 7: Het Meetjesland wil een onafhankelijk Informatie- en Adviescentrum voor Volwassenen-vorming en Opleiding (IVO) waar mensen en bedrijven terecht kunnen voor informatie en advies m.b.t. volwassenenonderwijs en opleiding in de streek.
7.1 Oprichting van een Informatie- en Adviescentrum voor Volwassenenvorming en Opleiding (IVO)

Hefboom 8: Het Meetjesland wil de inhoudelijke en structurele samenwerking tussen de private en publieke actoren optimaliseren.
8.1 Uitbouw van het Streekplatform Meetjesland tot een aanspreekpunt regionale ontwikkeling
8.2 Bedrijfsvriendelijke gemeenten

Streekcharter voor Noord-Limburg

De strategische hefboomprojecten van het streekcharter Noord-Limburg zijn de volgende:

Hefboom A: Mobiliteit
A1: bereikbaarheid activeren door het organiseren van een multimodale overslag
A2: bereikbaarheid verhogen door verbeterde infrastructuur: weg, spoor, water
A3: organisatie van een nieuwe netstructuur voor het openbaar vervoer (spoor +bus)

Hefboom B: Industrieterreinen
B1: ontwikkeling van terreinen

Hefboom C: Toerisme en recreatie
C1: organiseren van attractief, gediversifieerd en herkenbaar aanbod
C2: verzorgen van een kwalitatief onthaal

Hefboom D: Landbouw
D1: duidelijkheid scheppen inzake ruimtelijke randvoorwaarden
D2: uitbouw van het plattelandstoerisme
D3: diversificatie naar sierteelt, tuinaanleg en groenteteelt

Hefboom E: Kennis en opleiding
E1: Verhoging van het kennisniveau.

Hefboom F: Leefkwaliteit van de burger
F1: aanbieden van een zorgaanbod op maat van de cliënt in het kader van een netwerkhulpverlening

Streekcharter voor Midden-Limburg

De strategische hefboomprojecten van het streekcharter Midden-Limburg zijn de volgende:

Hefboom A: Ondersteuning bedrijfseconomische ontwikkelingen
A.1: Voeren van een doelmatig acquisitiebeleid A.2: Stimuleren van clustervorming en uitbouw van een industrie-ondersteunend dienstenaanbod

Hefboom B: Versterken van de kennis- en
onderwijsinfrastructuur
B.1: Uitbouw van een duurzame competitieve positie van het LUC (tUL)
B.2: Uitbouw van technologieplatformen tussen bedrijven en scholen
B.3:Versterking van het aanbod levenslang leren

Hefboom C: Voeren van een doelmatig ruimtelijk-economisch en infrastructureel beleid
C.1: Voeren van een doelmatig mobiliteits- en verkeersinfrastructuurbeleid, met een doelgerichte externe positionering van Midden-Limburg C.2: Uitwerken en uitvoeren van een economisch locatiebeleid

Hefboom D: De uitbouw van een dynamisch cultureel- toeristisch-recreatief aanbod, met een link naar natuurbeleid
D.1: Voeren van een professioneel toeristisch-recreatief beleid
D.2: Valorisatie van het materieel en immaterieel cultuurhistorisch en industrieel-archeologisch erfgoed D.3: Benutten van de 'groene' troeven
D.4: Investeren in een (hoog)dynamisch en gedifferentieerd toeristisch en recreatief aanbod D.5: Investeren in congresfaciliteiten

Hefboom E: Een geïntegreerde aanpak van werkloosheid, lage scholing en sociale context door te werken aan de arbeidsvraag- en arbeidsaanbodszijde
E.1: Voeren van een geïntegreerd kansengroepenbeleid E.2: Bijdragen aan de oplossing van aanbodbelemmerende knelpunten voor vrouwen en ouderen
E.3: Vraaggerichte stimulering, in het bijzonder ten behoeve van vrouwen
E.4: Vormings- en opleidingsinspanningen gericht op zowel kansengroepen als knelpuntberoepen

Hefboom F: Het voeren van een aangepast en professioneel welzijns- en gezondheidsbeleid
F.1: Voorzien in aangepaste infrastructuur en opleidingen ten behoeve van de verzorgingssector
F.2: Professionalisering, afstemming en organisatie- ontwikkeling binnen de social profit
F.3: Streven naar bijkomende erkenningen en daaraan gekoppelde werkingstoelagen

Hefboom G: De uitbouw van een aangenaam en kwalitatief woon- en leefklimaat
G.1: Promoten van het wonen in de regio
G.2: Stimuleren van kwaliteitsvol wonen via laagdrempelige informatieverstrekking en advies op maat

Hefboom H: Versterken van de werking van de lokale overheden
H.1: Stimuleren van initiatieven inzake verbetering van overheidsdienstverlening en bestuurlijke vernieuwing

Streekcharter voor de Westhoek

De strategische hefboomprojecten van het streekcharter Westhoek tenslotte zijn de volgende:

Hefboom 1: de Westhoek als kwaliteitsregio: een communicatiestrategie

Hefboom 2: ankerpunt plattelandsnetwerk ruimtelijke planning Esenkasteel Westhoek

Hefboom 3: de interne en externe ontsluiting en mobiliteit optimaliseren
3.1 Vlot en efficiënt busvervoer binnen een plattelandsregio
3.2 Opmaak van een gemeenschappelijk bedrijfsvervoerplan voor KMO's per industriegebied
3.3 Opwaardering van het treinverkeer van en naar de Westhoek

Hefboom 4: kwaliteitsvol ondernemen stimuleren door ondersteuning en begeleiding

Hefboom 5: bijkomende ruimte creëren om te ondernemen

Hefboom 6: behoud en ontwikkeling van buurtwinkels stimuleren

Hefboom 7: Duurzame werkgelegenheid garanderen door begeleiding en opleiding

Hefboom 8: toerisme en het toeristisch product uitbouwen als volwaardige economische sector
8.1 Realisatie van toeristisch secundaire regionale hefboomprojecten en de ontsluiting van de toeristisch- recreatieve aantrekkingselementen
8.2 Revitalisatie van het toeristisch apparaat aan de Westkust
8.3 Oprichting van een Centrum voor de Coördinatie en de Promotie van het Toerisme in de "landelijke" Westhoek

Hefboom 9: economisch leefbare en duurzame landbouw uitbouwen

Hefboom 10: valoriseren van de traditionele landschappen

Hefboom 11: duurzaam watergebruik stimuleren

Hefboom 12: aangenaam wonen in een landelijke regio

persinfo : Mark Vanleeuw, woordvoerder van minister Gabriels - tel. 02 553 12 00
e-mail: persdienst.gabriels@vlaanderen.be

Deel: ' Streekcharters Meetjesland, Noord- en Midden-Limburg en de Westhoek '
Lees ook