Provincie Overijssel

Zwolle, 24 juni 1999

STREEKGESPREKKEN OVER LANDSTAD DEVENTER

"De streek aan zet". Onder deze titel worden in de periode van 29 juni tot en 14 juli 1999 zes openbare streekgesprekken gehouden over het project Landstad Deventer. Inwoners van het gebied en andere belanghebbenden en belangstellenden krijgen de gelegenheid om mee te praten en mee te denken over de identiteit, de kwaliteit en de toekomst van de streek. De uitkomsten van de streekgesprekken vormen vervolgens de bouwstenen voor de ontwikkeling van een ruimtelijke toekomstvisie voor de gemeenten Deventer, Bathmen en Olst. Drie streekgesprekken zijn gericht op respectievelijk Olst (29 juni), Deventer (6 juli) en Bathmen (7 juli). De overige drie gesprekken zijn achtereenvolgens gericht op het hele plangebied, de sociaal-economische ontwikkeling en de inzichten van bestuurders en politici.
Landstad Deventer is een initiatief van de provincie Overijssel, de gemeenten Deventer, Bathmen en Olst, het waterschap Groot Salland en het Ministerie van LNV. Landstad Deventer wil zich onderscheiden van vergelijkbare projecten door de aanpak van onderop. De initiatiefnemers werken niet met vooraf vastomlijnde plannen. De bevolking krijgt, onder andere door de streekgesprekken, zelf een jaar lang de gelegenheid mee te praten en te zoeken naar de meest gewenste ontwikkeling van het gebied. Hierin verkent men steeds de onderlinge relatie tussen stad en land en zoekt men naar nieuwe impulsen voor het gebied.

Toekomstvisie

Voor de toekomstvisie is het noodzakelijk dat de identiteit en de ontwikkelingsmogelijkheden van de streek in kaart worden gebracht. Bedoeling is dat de betrokkenen uit het gebied tijdens de streekgesprekken ideeën, wensen, inzichten, bedenkingen en raadgevingen over de toekomst van het gebied met elkaar uitwisselen. De uitkomsten worden meegegeven aan de organisatoren en aan ontwerpers. De ontwerpvisies worden zichtbaar gemaakt in schetsen en tekeningen, zodat iedereen zich een beeld kan vormen van de mogelijkheden voor het gebied.
Deelnemers aan de streekgesprekken worden verzocht om een voorwerp (eventueel foto) mee te nemen dat karakteristiek is voor de streek, het dorp of de omgeving. Centraal staat vervolgens de vraag hoe de streek en de directe woonomgeving door een ieder wordt beleefd, welke knelpunten zich voordoen en welke kansen er zijn voor ontwikkeling. In kleine groepen wisselen bewoners de verhalen, beelden en kennis over de omgeving uit. De streekgesprekken starten steeds met een video over de streek. Een tweede onderwerp is de ruimtelijke oriëntatie: waar wordt gewerkt, gewinkeld en gerecreeerd? Wat zijn belangrijke plekken en routes? Het derde onderdeel is gericht op de toekomst van de streek. Aan de hand van kansen en bedreigingen wordt gesproken over zaken als: de ontwikkeling van de landbouw en overige vormen van werkgelegenheid, woonwensen en woonmogelijkheden, de betekenis van recreatie en toerisme in de streek.

Nadere inlichtingen: Team Communicatie provincie Overijssel, Toon Schuiling, telefoon 038 425 23 12

Deel: ' Streekgesprekken over landstad Deventer '
Lees ook