Provincie Limburg

Streekplanuitwerking Venlo-Trade Port Noord en MER


29/99

Maastricht, 26 februari 1999

Streekplanuitwerking Venlo-Trade Port Noord en MER

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben het ontwerp voor de Streekplanuitwerking Venlo-Trade Port Noord met het bijbehorend MER-Trade Port Noord hebben vastgesteld. De streekplanuitwerking vloeit voort uit het Streekplan Noord- en Midden-Limburg van 1994. Bij de vaststelling van dat plan is besloten om voor de verdere ontwikkeling van het logistieke knooppunt een planuitwerking op te stellen. Het plangebied valt voor het grootste deel binnen de gemeenten Venlo en Grubbenvorst en voor een kleiner deel binnen de gemeenten Sevenum en Maasbree.

De Streekplanuitwerking is bedoeld om te voorzien in de planningsopgave voor de periode tot 2010 van bedrijventerreinen voor logistieke en industriële functies. Het plan moet bijdragen aan een optimale multimodale ontsluiting van het logistiek-industriële knooppunt Venlo. De Provinciale Ecologische Structuur (PES) die het plangebied doorkruist, moet worden gerespecteerd en versterkt. Voor de Streekplanuitwerking is een Milieu Effect Rapport (MER) opgesteld. Het daarin aangegeven Meest Milieuvriendelijke Alternatief is als uitgangspunt genomen.

Nieuw bedrijventerrein van 260 ha Het plan voorziet in totaal in bruto 260 ha aan nieuw bedrijven terrein. Voortbouwend op de conclusies van het MER, is gekozen voor een tweezijdige ontwikkeling, waarbij zowel aansluitend op de A67 als op de A73 bedrijventerreinen worden gesitueerd. Deze opbouw heeft niet alleen voordelen voor milieu en ecologie, maar biedt ook de beste mogelijkheden om de verschillende bedrijfssegmenten een plaats te geven die past bij de locatie-eisen. Het bedrijventerrein Trade Port Noord bestaat uit drie deelterreinen:
-Heierhoeve: vooral bedoeld voor grootschalige transport en distributiebedrijven en milieuhinderlijke bedrijven.
-Horsterweg-oost: bedoeld voor meer kleinschalige bedrijven.
-Heierkerkweg-zuid: bedoeld voor (kantoorachtige) bedrijven die belang hebben bij een representatieve uitstraling.

Voor de ontsluiting wordt gebruik gemaakt van de beide snelwegen. Het terrein Heierhoeve wordt aangesloten op de A67; de beide andere terreinen worden via de Horsterweg aangesloten op de A73. Tussen de drie terreinen is een interne verbinding voorzien. Op termijn kan een nieuwe railterminal worden aangelegd aan de Brabantlijn, als onderdeel van het terrein Heierhoeve. De provinciale ecologische hoofdstructuur in het gebied krijgt een krachtige impuls. Het natuurkerngebied Mierbeekdal/Zaarderheiken blijft grotendeels intact en wordt met een brede verbindingszone verbonden met de bossen rond Grubbenvorst. De realisering en versterking van de verschillende natuurgebieden en ecologische zones vormt een belangrijke opgave. De noodzakelijke natuurcompensatie wordt bij voorkeur hier ingezet. De Waterleidingmaatschappij Limburg heeft besloten de binnen het plan liggende waterwinning Californië in 2013 te beëindigen. In het plan is op de inkrimpende beschermingszones ingespeeld.

Gevolgen voor direct belanghebbenden Het plan heeft belangrijke gevolgen voor de woningen en agrarische bedrijven in het plangebied. Voor de ontwikkeling van de bedrijven terreinen moeten naar het zich laat aanzien 13 woningen en 12 agrarische bedrijven wijken. Enkele andere agrarische bedrijven worden in hun functioneren belemmerd, doordat ze in een ecologische zone komen te liggen. In samenspraak met gemeenten en betrokkenen wordt bekeken hoe een en ander zo goed mogelijk kan worden begeleid en afgewikkeld. Enkele goed functionerende agrarische gebieden in het plangebied - met name aan de westzijde van de Horsterweg - behouden hun agrarische functie.

Terinzagelegging Het plan is voor eenieder op een aantal plekken ter inzage gelegd. Tot en met 26 april 199 kan iedereen zijn bedenkingen kenbaar maken. Ook op het MER kunnen binnen dezelfde termijn schriftelijke reacties ingediend worden. De ingebrachte bedenkingen en inspraakreacties worden betrokken bij de uiteindelijk vast te stellen streekplan uitwerking.

Deel: ' Streekplanuitwerking Venlo-Trade Port Noord en MER '
Lees ook