Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 23 MAART 1999

Strenge gedragscode voor communicatie Vlaamse ministers

Alle ministers van de Vlaamse regering engageren zich ertoe strenge regels te respecteren voor wat hun externe communicatie tijdens de sperperiode vòòr de verkiezingen betreft. Zij hebben daartoe een gedragscode goedgekeurd die aangeeft welke communicatie-initiatieven wel en welke niet aanvaardbaar geacht worden. Uiteraard slaat deze gedragscode enkel op initiatieven en producten die ten laste zijn van de diensten of instellingen waarvoor zij bevoegd zijn, en niet op initiatieven die vanuit hun persoonlijke verkiezingsuitgaven of die van hun partij bekostigd worden.

De wet betreffende de beperking van verkiezingsuitgaven voorziet een zgn. sperperiode van drie maanden vòòr de verkiezingen.

Vroeger al heeft de Vlaamse regering te kennen gegeven dat zij niet kan aanvaarden gecontroleerd te worden door de Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven van het federale Parlement. Zij gaat er immers van uit dat het haaks op de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de gewesten en gemeenschappen staat dat over het voorlichtingsbeleid van de Vlaamse regering beslist zou worden door een commissie van het federale Parlement. Dit betekent evenwel niet dat de Vlaamse regering zich onttrekt aan de wet op de verkiezingsuitgaven. Integendeel, met hun beslissing van vandaag engageren de Vlaamse ministers zich ertoe de wetgeving op de beperking van de verkiezingsuitgaven zowel naar de letter als naar de geest zeer strikt toe te passen.

De gedragscode die de Vlaamse regering zichzelf oplegt is explicieter en concreter dan de wet en de ad hoc regels van de federale Controlecommissie. Dat betekent bijv. dat de ministers erop zullen toezien dat door de administratie verspreide advertenties, folders, brochures of periodieken enkel verschijnen zonder naamvermelding en beeltenis van de minister. Een woord vooraf kan niet getekend worden door een bij naam genoemde minister. Ook de verspreiding van een uitnodiging vanwege een minister voor een manifestatie wordt niet toegestaan. Zo'n uitnodiging kan alleen wanneer een minister niet bij naam genoemd wordt.

De gedragscode volgt ook strikt de uitzonderingen die de wet op de verkiezingsuitgaven zelf al voorziet. Zo kan een minister wel een interview toekennen aan een krant, tijdschrift of omroep, voor zover het gratis en in het kader van de redactionele bijdragen opgenomen wordt in een gewone aflevering van de krant, het magazine of het programma. Hij kan ook persmededelingen verspreiden, een persconferentie beleggen, en deelnemen aan een verkiezingsdebat op radio en TV.

Is er twijfel of een gepland communicatie-initiatief al dan niet strijdig dreigt te zijn met de gedragscode, dan kan de minister of de administratie het vooraf voor advies voorleggen aan de informatieambtenaar van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Met het oog op eventuele betwistingen zal deze een overzicht van de voorgelegde dossiers en de verstrekte adviezen bijhouden.

Met de nu goedgekeurde gedragscode legt de Vlaamse regering zichzelf duidelijke en gemakkelijk controleerbare regels op, om te vermijden dat haar communicatie in verkiezingstijd ook maar het vermoeden zou opwekken electoraal gericht te zijn.

De volledige tekst van de goedgekeurde gedragscode volgt hierna.

info : Francis Decoster, informatieambtenaar van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - tel. (02) 553 56 41
e-mail: informatieambtenaar@vlaanderen.be

Bijlage

Gedragscode inzake communicatie
voor de ministers van de Vlaamse regering tijdens de sperperiode tot 13/6/1999

1. Reikwijdte van de gedragscode

Deze gedragscode is enkel van toepassing op communicatie- initiatieven die ten laste zijn van de diensten of instellingen die onder de bevoegdheid van een Vlaams minister vallen. Communicatie-initiatieven die bekostigd worden vanuit de persoonlijke verkiezingsuitgaven van de minister of zijn/haar partij vallen uiteraard niet onder de hierna volgende bepalingen.

2. Inleiding

Om te vermijden dat communicatie-initiatieven van Vlaamse ministers bestempeld zouden kunnen worden als verkiezingspropaganda, verbinden de ministers van de Vlaamse regering zich ertoe tijdens de sperperiode de hieronder opgenomen beperkingen in acht te nemen m.b.t. hun communicatie en de communicatie van de diensten en instellingen waarvoor zij bevoegd zijn.

Het is uiteraard onmogelijk hier alle verschillende gevallen en situaties te bespreken die zich kunnen voordoen. Er wordt alleen bij wijze van houvast een overzicht van de meest voorkomende situaties gegeven.

Alle Vlaamse ministers en de diensten en openbare instellingen waarvoor zij bevoegd zijn, dienen zich tijdens de sperperiode tot 13/6/1999 aan deze regels te houden.

2. Niet-toegelaten communicatie-initiatieven

De Vlaamse ministers verbinden zich ertoe zich tijdens de sperperiode te onthouden van volgende communicatie- initiatieven :

a) de publicatie van een affiche, gedrukte of audiovisuele advertentie of betaalde mededeling die de minister bij naam vernoemt of een beeltenis van de minister bevat;

b) de publicatie van een folder, brochure, periodiek of ander drukwerk met een door de bij naam genoemde minister ondertekend (ongeacht of de handtekening van de minister afgebeeld is of niet) of van een beeltenis van de minister vergezeld woord vooraf, of met één of meer beeltenissen van de minister; uitzondering wordt gemaakt voor publicaties die in het buitenland worden verspreid;

c) de verspreiding van een uitnodiging vanwege de minister voor een manifestatie; een uitnodiging die evenwel alleen de titel en niet de naam van de minister vermeldt, wordt wel aanvaardbaar geacht, evenals een uitnodiging die enkel gericht wordt aan een buitenlands publiek;

d) regeringsmededelingen op radio en televisie; uitzondering wordt enkel gemaakt voor dringende gevallen, erkend door de gedelegeerd bestuurder. In zulke gevallen mag de mededeling noch de naam, noch de beeltenis van een minister bevatten en behoort ze enkel zakelijk te zijn.

3. Toegelaten communicatie-initiatieven

Als communicatie-initiatieven die er niet op gericht zijn het electorale resultaat gunstig te beïnvloeden, worden onder meer beschouwd :

a) de organisatie door de minister van of de deelname van de minister aan een persconferentie, voor zover de persconferentie sober gehouden wordt; de verspreiding van persmededelingen, voor zover de verspreiding gebeurt via de gewone verspreidingskanalen en beperkt wordt tot de media en hun vertegenwoordigers;

b) een interview met de minister, voor zover het gratis en in het kader van de redactionele bijdragen opgenomen wordt in een gewone aflevering van de krant, de periodiek of het programma; de publicatie van een vrije tribune of lezersbrief in een krant of periodiek, voor zover niet betaald dient te worden voor de publicatie ervan;

c) de deelname van de minister aan een radio- of TV- programma, op voorwaarde dat dit programma op dezelfde wijze en volgens dezelfde regels uitgezonden wordt als buiten de verkiezingsperiode, en er niet betaald dient te worden voor de deelname van de minister aan het programma; de deelname van de minister aan een verkiezingsprogramma of -debat op radio of TV;

d) de deelname van de minister aan een door de Vlaamse overheid of een daaraan verbonden instelling georganiseerde manifestatie, voor zover deze manifestatie niet klaarblijkelijk tot doel heeft de minister electoraal voordeel te bezorgen; indien de minister als spreker op de manifestatie optreedt, kan dit in de gewone bekendmaking over de manifestatie vermeld worden.

4. In geval van twijfel

In geval van twijfel of een gepland communicatie- initiatief al dan niet beschouwd kan worden als gericht op de beïnvloeding van het electorale resultaat van een partij of minister, kunnen de ministers of hun diensten het geplande communiatie-initiatief vooraf voor advies voorleggen aan de informatieambtenaar van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze houdt een overzicht bij van de voorgelegde
dossiers en de verstrekte adviezen.

Goedgekeurd door de Vlaamse regering op 23 maart 1999.

Deel: ' Strenge gedragscode voor communicatie Vlaamse ministers '
Lees ook