Gemeente Capelle a/d IJssel

Nieuwe regels toewijzing woningen

Strengere eisen urgentieverklaring

Sinds 1 maart 2003 gelden in Capelle aan den IJssel nieuwe regels voor het toewijzen van woonruimte en het verlenen van urgentieverklaringen. De nieuwe regels gelden niet alleen in deze gemeente, maar zijn van toepassing in het hele gebied van de Stadsregio Rotterdam.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

- een gunstiger huurprijsgrens voor woningzoekenden;
- de invoering van een nieuw regionaal urgentiesysteem;
- de invoering van een legesbedrag van 45,- in alle regiogemeenten voor het aanvragen van een urgentieverklaring.

De nieuwe regels zijn gebaseerd op de regionale afspraken die door het bestuur van de Stadsregio Rotterdam zijn vastgesteld. De gedachte achter regionale samenwerking op het gebied van huisvesting is: gezamenlijk de lusten en lasten delen. Omdat het aanbod van goedkope woningen nu eenmaal kleiner is dan de vraag zijn er regels opgesteld die zorgen voor een rechtvaardige verdeling van de beschikbare woningen.

In Capelle aan den IJssel heeft de gemeente over de toewijzing van woningen afspraken gemaakt met Stichting Woningpartners. Woningpartners beschikt in Capelle aan den IJssel over circa 11.000 huurwoningen. Alle woningen van Stichting Woningpartners worden aangeboden via de Woonkrant en via Woonnet Rijnmond.

Een urgentieverklaring wordt alleen verstrekt in noodsituaties. Dus wanneer het de betrokkene niet is gelukt om door eigen inspanningen via de reguliere mogelijkheden en binnen een redelijke termijn een andere woning te vinden. Als blijkt dat de ontstane situatie door eigen toedoen is ontstaan, zal in het algemeen geen urgentie worden toegekend. Vanaf 1 maart 2003 zijn de eisen waaraan men moet voldoen om urgent te zijn, verscherpt. Zo gelden bijvoorbeeld ruimtegebrek, inwoning en echtscheiding niet langer als grond om urgentie te krijgen. De verscherping is nodig om ervoor te zorgen dat de urgentieregeling ten goede komt aan mensen die er recht op hebben. In de nieuwe situatie wordt de urgente woningzoekende uitgesloten van bepaalde veelgewenste woningtypen zoals eengezinswoningen of benedenwoningen.

Samengevat gelden de volgende gronden voor de aanvraag van een urgentieverklaring:

- medische indicatie;

- onbewoonbare woonruimte;

- te hoge woonlasten;

- geweld of bedreiging;

- afhankelijkheid van instelling of persoon;
- doorstroming uit opvanginstelling (vrouwenopvang, schippersinternaten en woontrainingscentra);

- resocialisatie.

Per urgentiegrond is een aantal voorwaarden omschreven. Een woningzoekende komt voor een urgentieverklaring in aanmerking indien hij of zij aan alle voorwaarden voldoet die bij één van de urgentiegronden wordt genoemd.

Voor iedere urgentieaanvraag wordt 45,- in rekening gebracht. Alleen als de urgentie wordt toegekend, krijgt de aanvrager dit bedrag terug. Voor een medische keuring brengt de gemeente 34,- in rekening. Dit bedrag krijgt de aanvrager niet terug.

Indien u hierover meer wilt weten, kunt u tussen 9.00 en 12.00 uur bellen naar de afdeling Woonruimtezaken om een afspraak te maken voor het aanvragen van een urgentieverklaring, telefoon 010-2848761. Voor het indienen van een aanvraag in het kader van de vangnetregeling kunt u van dinsdag tot en met vrijdag bellen naar 010-2848861. Ook kunt u meer informatie krijgen bij het Informatiecentrum van de gemeente (zie wegwijzer).

Deel: ' Strengere eisen urgentieverklaring in Capelle '
Lees ook