Gemeente 's-Hertogenbosch---

Strengere regels voor vrachtverkeer in de binnenstad

do 11 oktober 2001

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, komen er strengere regels voor het vrachtverkeer dat de Bossche binnenstad bevoorraadt. Zo stellen zij de gemeenteraad voor om de toegang voor vrachtverkeer te beperken tot vrachtwagens met een maximale lengte van tien meter. Om de toegankelijkheid voor het vrachtverkeer te regelen wordt voorgesteld een ontheffingsregeling in te voeren die begin volgend jaar van kracht moet worden. In deze regeling moeten onder andere voorwaarden zijn opgenomen die de bereikbaarheid van het Theater aan de Parade, de bevoorrading van versgoed en de middag-spoedzendingen garanderen. Het voorstel heeft betrekking op het gehele gebied van de oude binnenstad, dus tussen Dommel, Zuid-Willemsvaart en Hekellaan/Parklaan.

Het voorstel van burgemeester en wethouders past in de lijn van het lopende gemeentelijk beleid om de leefbaarheid van binnenstad te verbeteren: het "Bereikbaarheids-offensief Binnenstad". Zo werd in mei van dit jaar in dat kader al een reeks maatregelen aangekondigd. De strengere controles op het naleven van de venstertijden voor bevoorrading van de binnenstad (door 24-uurs toezicht bij de piramides) die in september van start zijn gegaan, zijn daarvan een voorbeeld.

Argumenten

Het college heeft meerdere argumenten om het toegangsregime te verscherpen. Teveel winkels worden tegen de regels in - bevoorraad in het begin van de middag waardoor het winkelend publiek wordt gehinderd. Bovendien richt bezorgend verkeer regelmatig schade aan. Alleen al de kosten van beschadigd straatmeubilair bedragen jaarlijks twee tot drie ton. In het belang van een gezonde economische ontwikkeling en verbetering van de leefbaarheid in de binnenstad wil het college daarom komen tot bundeling van de bevoorrading in minder wagens en kleiner materieel.

Resultaat overleg

De afgelopen maanden heeft een gemeentelijke werkgroep gesprekken gevoerd met winkeliers, grootwinkelbedrijven, vervoerders, pakketdiensten, het landelijke Platform Stedelijke Distributie en andere belanghebbenden. Uit deze gesprekken is gebleken dat er weinig behoefte bestaat om de bevoorrading te verplaatsen naar de avonduren en de meerderheid van
genoemde partijen ervoor open staat om met kleiner materieel te gaan rijden.

Momenteel bestaat nog zon 30% van het bevoorradend verkeer in s-Hertogenbosch uit materieel langer dan tien meter. Door de steeds frequentere bevoorrading van winkels en steeds strengere toegangsregimes in grote steden is een trend zichtbaar richting kleiner materieel. Hierdoor levert een beperking van de maximale lengte tot tien meter voor de meeste bedrijven geen onoverkomelijke problemen op. Als de gemeenteraad akkoord gaat met deze beperking, wordt in de komende maanden een verkeersbesluit in procedure gebracht. De beperking kan dan in de loop van 2002 in werking treden.

Géén gemeentelijk
stadsdistributiecentrum

Om de problematiek aan te pakken, is ook de realisatie van een gemeentelijk
stadsdistributiecentrum overwogen. Toch stelt het college voor om hier van af te zien, omdat dit een onwenselijke verstoring van de vrije vervoersmarkt zou betekenen. Ter oriëntatie zijn ervaringen in andere steden bestudeerd, zoals Leiden en Maastricht. Daar zijn gemeentelijke stadsdistributiecentra kort na oprichting wegens gebrek aan klandizie weer opgeheven. Het college wil dan ook via een andere weg komen tot bundeling van goederenstromen. Via een "erkenningsregeling" kunnen voorwaarden aan vervoerders worden gesteld om een erkenning als stadsdistributeur te krijgen. Met een erkenning mag een vervoerder buiten de venstertijden, dus ook s middags, de binnenstad bevoorraden. Naar verwachting zullen slechts enkele vervoerders aan de strenge voorwaarden kunnen voldoen. Deze hebben betrekking op het aantal zendingen en het aantal te bezoeken adressen per dag. Deze vervoerders zijn in staat de winkels op zeer efficiënte wijze te bevoorraden zodat het vrachtverkeer in de binnenstad afneemt. Overigens zal het college initiatieven van vervoerders om particuliere stadsdistributiecentra aan te leggen onder bepaalde voorwaarden ondersteunen.

Vervolg

Na goedkeuring van de gemeenteraad vindt in overleg met het bedrijfsleven verdere uitwerking van het verkeersbesluit en de erkenningsregeling plaats. Ook wordt in een zo vroeg mogelijk stadium voorlichting gegeven aan vervoerders en winkeliers, om ze op tijd in kennis te stellen van de veranderde regelgeving.
---

Deel: ' Strengere regels voor vrachtverkeer in binnenstad Den Bosch '
Lees ook