CDA

Ferrier: strikte eisen aan kinderopvang, maar geen demotiverend woud van regelgeving

Uit een onderzoek dat Trouw vandaag (vrijdag 14 juni) publiceert, blijkt dat de kwaliteit van opvang in crèches sinds 1995 achteruit is gegaan. Het gaat om een onderzoek in 50 groepen en de kwaliteitsachteruitgang betreft de hele linie waarbij expliciet genoemd wordt dat er minder aandacht is voor de taalontwikkeling van peuters en dat de kinderen minder kansen geboden worden zich motorisch en cognitief te ontwikkelen. Opvallend daarbij is, zo stelt het artikel, dat gesubsidieerde crèches het aanzienlijk beter doen dan de particuliere crèches.

Dat is niet niks!", zegt Tweede Kamerlid Kathleen Ferrier. "Zeker niet nu de Wet basisvoorziening kinderopvang een dezer dagen naar de kamer gestuurd wordt. In dit wetsvoorstel vervalt namelijk. de gemeentelijke subsidieplaats, maar de gemeente blijft wel verantwoordelijk voor o.a. de toetsing van de landelijke kwaliteitseisen"

Ferrier "Voor het CDA is het duidelijk waar we naar toe willen met de kinderopvang. In ons verkiezingsprogramma staat: "Voor gezinnen met kinderen moet er meer keuzevrijheid komen in het combineren van werken, zorgen en leren. Er moet daarnaast meer financiële armslag komen voor gezinnen door hogere kinderbijslag en kinderkorting. De kinderopvang moet uitgebreid worden met 100.000 plaatsen". En hierbij staat kwaliteit voorop. Zeker waar het gaat om gezondheid en veiligheid. Maar evenzeer moet er aandacht zijn voor de zaken die volgens het rapport onder de maat zijn in crèches: taalontwikkeling, het stimuleren van de motorische en cognitieve ontwikkeling."

"Bij de bespreking van de wet zal het ons er dan ook zeker om gaan, goede kwaliteit te waarborgen. Er moeten strikte eisen komen ten aanzien van personeel, accommodatie en pedagogisch beleid en naleving van deze eisen moet gecontroleerd kunnen worden. Strikte eisen, maar geen demotiverend woud van regelgeving. Want ook wat betreft kinderopvang is het belangrijk het maatschappelijk ondernemerschap te stimuleren. Hierdoor kan tegemoet gekomen worden aan de wensen van ouders, en worden de diversiteit en keuzemogelijkheden ook in de kinderopvang vergroot. Vraagsturing moet een uitgangspunt worden."

"Vanuit het CDA zullen wij ons inzetten voor het realiseren van kinderopvang die kwalitatief hoogwaardig is en werkelijk een basisvoorziening in onze samenleving", aldus Kathleen Ferrier, woordvoerder familie- en gezinsbeleid.

Deel: ' Strikte eisen kinderopvang, geen demotiverend woud regelgeving '
Lees ook