Gemeente Nijmegen


Persberichten | De Brug

Stroomlijning minimabeleid

Hulp voor ouderen een aantrekkelijke aanvulling op ziektekostenverzekering

De gemeente Nijmegen neemt op korte termijn een aantal maatregelen om het niet-gebruik van minimavoorzieningen terug te dringen en om de uitvoering van het minimabeleid te vereenvoudigen. De voorlichting aan ouderen wordt geïntensiveerd en er komt een aanvullende ziektekostenverzekering speciaal voor Nijmegenaren met een laag inkomen. Door een aantal wijzigingen in de uitvoering kan sneller op een bijstandsaanvraag worden beslist en worden bovendien de uitvoeringskosten lager. Zo zal bijvoorbeeld voor bepaalde bijstandsverstrekkingen niet langer een medisch advies gevraagd worden.

Met de grote ziekenfondsen in de regio is overleg gevoerd over een speciale aanvullende ziektekostenverzekering voor de Nijmeegse minima. De ruime verstrekkingen uit dit pakket maken in een groot aantal gevallen een aanvullende vergoeding uit de bijzondere bijstand overbodig. Met het geld dat op deze wijze wordt bespaard, wil het College van B&W een korting op de premie van deze verzekering financieren. Om praktische redenen komen alleen de klanten van de afdeling Sociale Zaken en Werk en werknemers in het kader van de Wiw voor deze aanvullende verzekering in aanmerking. Andere Nijmeegse minima blijven voor aanvullende vergoedingen op bijzondere bijstand aangewezen. De nieuwe verzekering gaat in op 1 maart 2000.

Hompesnip ook in 1999 uitgekeerd
De eenmalige uitkering voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten alsmede voor ouders met schoolgaande kinderen die afhankelijk zijn van een inkomen op bijstandsniveau, de Hompesnip, wordt ook in 1999 uitgekeerd.
Vorig jaar is deze regeling bij wijze van experiment voor de eerste keer uitgevoerd. Hierbij is gebleken dat de toen gehanteerde eis van drie jaar afhankelijk zijn van een inkomen op bijstandsniveau voor veel klanten een drempel was om de uitkering aan te vragen. Soms had men geen bewijsstukken meer over het inkomen in voorgaande jaren. Het was daarnaast ook veel werk om deze eis te controleren en dus relatief kostbaar gezien de f 100,- die aan de klant kon worden verstrekt. In
1999 komt de drie-jareneis dan ook te vervallen.

Ouderen thuis bezocht
Er komen steeds meer 65-plussers die door verblijf in het buitenland niet over een volledige AOW kunnen beschikken. Met de Sociale Verzekeringsbank wordt samenwerking gezocht om het inkomen van deze groep te kunnen aanvullen tot het bijstandsniveau. De ruim 12.000 huishoudens van ouderen kunnen in de komende jaren bezoek verwachten van iemand die hen wegwijs kan maken in de veelheid van regelingen. Het project Welzijnsbezoeken, dat zich tot nu toe richtte op een paar specifieke wijken, wordt uitgebreid naar alle ouderen in de stad, als een belangrijk middel in de strijd tegen het niet-gebruik van voorzieningen. Uit onderzoek is gebleken dat veel ouderen om uiteenlopende redenen geen gebruik maken van allerlei voorzieningen waar zij recht op hebben. Hierdoor missen ze jaarlijks een aanzienlijk bedrag. In sommige andere gemeenten hebben de Welzijnsbezoeken hun bestaansrecht al bewezen. Ook het Nijmeegse project van de SWON en de WOUW heeft goede resultaten geboekt. Met de uitbreiding slaat het College meerdere vliegen in een klap. Voor de uitbreiding zullen langdurig werklozen die ouder zijn dan 40 jaar worden benaderd; onder hen een aantal allochtonen, zodat daarmee ook de voorlichting aan allochtone ouderen kan worden verbeterd. De welzijnsbezoekers krijgen voor hun werk betaald: zij worden in dienst genomen op grond van voorheen de Melkertregeling, nu regeling In- en Doorstroombanen geheten. In het najaar kan met de eerste bezoeken worden gestart.

Inkomensgrens kredietkorting bij GKB verhoogd Nu al kunnen Nijmegenaren met een inkomen op bijstandsniveau 4% korting krijgen op de rentetarieven van de GKB. Voortaan kunnen meer mensen van deze korting profiteren. Voortaan komen alle Nijmeegse burgers met een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm in aanmerking voor de 4% -rentekorting. Op die manier hoeven minima niet hun toevlucht te nemen tot de vaak zeer dure vormen van consumptief krediet.

Deel: ' Stroomlijning Nijmeegs minimabeleid '
Lees ook