Gemeente Amsterdam


---
|
Structurele verbetering Sociale Dienst komt op gang

Structurele verbetering Sociale Dienst komt op gang

"In Amsterdam mag niemand aan de kant blijven staan", aldus wethouder Rob Oudkerk tijdens een persconferentie over de plannen van het college van B&W op het gebied van werk en inkomen en de voortgang van het Plan van Aanpak Sociale Dienst.
Het college wil de komende jaren het volgende bereiken:
* Fors meer mensen uit de uitkering aan het werk. Het aantal uitkeringen moet in 2002 twee keer zo snel verminderen als het landelijk gemiddelde. In 2006 moeten 16.000 bijstandsgerechtigden aan het (betaald) werk zijn.
* Meer mensen actief in de Amsterdamse samenleving. Het college wil dat niet-bemiddelbare of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte cliënten van de Sociale Dienst vrijwilligerswerk gaan verrichten of een aangepaste baan krijgen. Inzet van het college is dat 4.000 mensen de komende jaren vrijwilligerswerk gaan verrichten en dat 4.000 (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten een aangepaste baan vinden.
* Afrekenen met armoede.
Het college wil af van de papierwinkel: de grote hoeveelheid formulieren die bestaat om in aanmerking te komen voor regelingen of voorzieningen. De papierwinkel moet vervangen worden door effectieve ondersteuning van de minima. Het college wil dat 85% van de minima actief wordt benaderd en dat aanvraagprocedures worden vereenvoudigd. De formulierenbrigades moeten worden uitgebreid.

* Betere dienstverlening aan de cliënt.
Alle Werk en Inkomen-diensten moeten bereikbaar zijn via één loket; virtueel én fysiek. De Sociale Dienst moet optimaal gaan functioneren.

De nieuwe aanpak krijgt onder meer gestalte, doordat de gemeente gaat sturen op concrete resultaten, doordat de dienstverlening structureel verbeterd wordt (onder andere door de inrichting van één loket), door een fundamentele verbetering van de Sociale Dienst en door gerichte versterking van de sociale infrastructuur (zoals goed onderwijs). De vier actiepunten staan genoemd in het kaderplan 'Werk en Inkomen' dat de wethouder vanmiddag presenteerde. Het plan is een eerste aanzet tot uitwerking van het programakkoord 2002-2006 over de aanpak van 'Werk en Inkomen', de afspraken tussen Amsterdam en de minister van Sociale Zaken en het gewenste akkoord met de stadsdelen over het armoedebeleid en het beleid en sociale activering. Het kaderplan is een opdracht voor alle Werk en Inkomen-partijen om ervoor te zorgen dat niemand in Amsterdam aan de kant hoeft blijven te staan.

Daarnaast heeft het college gesproken over de voortgang van het zogenaamde Plan van Aanpak GSD. Hieruit bleek onder meer het volgende:
* Op 1 juli hebben alle verplicht uitgenodigde cliënten de intake bij de MegaBanenMarkt doorlopen.

* De voordeur van de MegaBanenMarkt gaat op 1 juli dicht.
* De vervolgwerkzaamheden van de MegaBanenMarkt zijn half oktober afgerond. De werkzaamheden worden geleidelijk aan de regio's overgedragen.

* De structurele verbetering van de organisatie is ingezet. Zo wordt er onder meer met alle medewerkers een toekomstgesprek gevoerd, gericht op het functioneren.

* Het ziekteverzuim onder het personeel is gedaald, in mei 2002 onder het streefniveau van 2002. Gezien de dalende tendens is het waarschijnlijk dat de streefcijfers worden gehaald.
* De uitvoering van de heronderzoeken loopt trager dan verwacht. De Sociale Dienst heeft extra capaciteit ingezet, maar het risico van een strafkorting is in dit stadium niet helemaal uit te sluiten.
* De Sociale Dienst heeft een 'Follow Up Unit' per regio ingericht om te zorgen dat alle afspraken die op de MegaBanenMarkt gemaakt zijn daadwerkelijk worden uitgevoerd. Nog niet alle regio's functioneren optimaal. Acties zijn in gang gezet om dit op korte termijn te realiseren.

* Handhaving, waaronder ook een stringent sanctiebeleid, blijft prioriteit. Om de integrale handhaving aan te scherpen, vindt momenteel een pilot fraude-alertheid in één regio plaats. De resultaten zullen binnenkort organisatiebreed worden ingevoerd.
* Inzet op directe bemiddeling naar werk wordt geïntensiveerd.
De samenwerking op de MegaBanenMarkt heeft geleid tot een intentieverklaring om de samenwerking tussen de verschillende partners ook na afloop verder voort te zetten. "Dankzij de grote inzet van het personeel van de Sociale Dienst en andere betrokkenen komt de structurele verbetering van de Sociale Dienst op gang. Hoewel we er nog lang niet zijn, zit de Sociale Dienst op de goede weg. Iedereen in de organisatie zal er de komende tijd nog een schep bovenop moeten doen. Want de doelstellingen van het plan, Niemand aan de Kant, moeten worden gehaald", aldus Rob Oudkerk.

Amsterdam, 18 juni 2002 Herbert Raat ^


-

© gemeente Amsterdam - 19-06-2002

Deel: ' Structurele verbetering Sociale Dienst Amsterdam komt op gang '
Lees ook