Gemeente Rotterdam


Structuurschets Zuiderpark gereed

Het Zuiderpark moet een park worden waar meer te beleven is zodat er twee keer zoveel bezoekers komen. In het nieuwe park moet iets te doen zijn voor alle gebruikers: voor jongeren, sporters, allochtone gezinnen en voor degenen die houden van rust en natuur. Om dat te bereiken ondergaat het park een groot aantal veranderingen. De structuurschets voor het nieuwe park is klaar en ligt de komende weken ter beoordeling voor aan diverse stedelijke en deelgemeentelijke raadscommissies

In opdracht van B. en W. werkte de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting in samenwerking met de Dienst Recreatie, Gemeentewerken, het Ontwikkelingsbedrijf en de deelgemeente Charlois aan een nieuw ontwerp voor het park. De structuurschets stelt voor om in het park verschillende sferen te scheppen. Zo wordt van het centrale deel van het park een nieuw hart gemaakt waar door de aanwezigheid van attracties zoals een bijzondere speeltuin veel bezoekers op afkomen. Omdat de Zuiderparkweg dit hart in tweeën deelt, is betere inpassing van de weg noodzakelijk. Momenteel vindt hiernaar nog een studie plaats.
Een grote waterpartij vormt het verbindende element van het park. Daarlangs kan gewandeld worden, maar ook dient het water om te spelevaren, pootje te baden of langs te zonnebaden. Om deze doelstellingen te realiseren zal er veel veranderen in de huidige groenpartijen. Want ook de natuur moet contrastrijker; er komt een 'scala aan natuurbeelden' zoals de ontwerpers het in de toelichting bij hun schets noemen.

Sportvelden en volkstuinen
Om het park voor een groter publiek aantrekkelijk te maken zullen volgens de structuurschets vier sportvelden worden verplaatst en zullen er twee verdwijnen. Daar komen echter moderne voorzieningen voor in de plaats, zoals intensiever te bespelen sportvelden (wetra velden). Ook het aantal volkstuinen zal inkrimpen. Van de 1115 volkstuinen in het Zuiderpark moeten er ongeveer 120 verdwijnen. Deels kan dit worden hersteld door het opkopen van 60 a 70 'lege' tuinen op andere plekken in het park. Met sport- en volkstuinverenigingen wordt al enige tijd overleg gevoerd om tot de beste oplossingen te komen.

Participatie
Behalve met sporters en volkstuinders is in de afgelopen maanden uitgebreid gesproken met bewoners van Rotterdam Zuid. Huidige gebruikers van het park, omwonenden en speciale doelgroepen uit de wijken die wat verder van het park gelegen zijn, hebben hun mening over de toekomst van het park kunnen geven.

Commissiebehandeling
De deelgemeentelijke commissies van Charlois zullen op 3 februari de structuurschets bespreken. De stedelijke commissie Buitenruimte en Milieu buigt zich op 10 februari over het voorstel. Daarna zullen ook nog de commissies Ruimtelijke Ordening en Grondzaken en Verkeer, Vervoer, Sport en Recreatie op respectievelijk 22 en 23 februari hun mening over de schets geven.

Toekomst
De adviezen van de commissies over de structuurschets, werkt de Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting verder uit in een Masterplan, dat als basis zal dienen voor de ontwerpen van het park. Het is de bedoeling dat het Masterplan in de zomer van dit jaar klaar is.

Financiering
De schatting van de kosten voor de uitvoering van het totale plan bedragen rond de (70 miljoen. De uiteindelijke kosten zijn echter afhankelijk van de verdere uitwerking. Financiering zal deels afkomstig zijn van de Rijksoverheid en wordt op gemeentelijk niveau meegenomen in discussies over de Stedelijke Visie. Daarnaast is de gemeente Rotterdam nog volop bezig met het zoeken naar financieringsbronnen.

Deel: ' Structuurschets Zuiderpark in Rotterdam gereed '
Lees ook