Gemeente Haarlem

Haarlems groen heeft verborgen kwaliteiten; boeiende studie naar Haarlemse parken

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem heeft gisteren kennis genomen van de Parkenvisie. In deze studie doet de externe landschapsarchitect Michael van Gessel een aantal ingrijpende voorstellen om de groengebieden in Haarlem een kwaliteitsimpuls te geven. De studie laat in hoofdlijnen zien hoe de gemeente de kwaliteit, de gebruikswaarde en de toegankelijkheid van de Haarlemse parken en groene stadsranden kan verbeteren. In april worden de voorstellen toegelicht tijdens een algemene voorlichtingsbijeenkomst voor de Haarlemse bewoners, wijkraden en de betrokken maatschappelijke organisaties.

Visie op lange termijn

De studie biedt een lange termijn visie voor het Ripperdapark, het Schoterbos, de Bolwerken, de Haarlemmerhout, het Molenpark en de Molenplas en de groene stadsranden. Door het aanleggen van fiets- en voetpaden, het openmaken van de parken en het aanbrengen van verbeteringen en voorzieningen kan het Haarlemse groen de bewoners meer bieden. Van Gessel laat in zijn studie zien dat het Haarlemse groen veel verborgen kwaliteiten heeft. Hij doet per groengebied aanbevelingen om van deze kwaliteiten gebruik te maken.

Landelijke subsidie

De gemeentelijke afdeling Natuur- en Landschap werkt de aanbevelingen de komende jaren per park en groengebied verder uit in voorstellen die aan de politiek en de betrokken bewoners en wijkraden worden voorgelegd. Daarbij speelt de financiële haalbaarheid uiteraard een rol. Positief is dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij geld beschikbaar stelt om stedelijke groenprojecten in het kader van het grote Stedenbeleid te realiseren. Door deze landelijke subsidie zijn er mogelijkheden om de voorstellen voor de Bolwerken en het Kenaupark, het Schoterbos en de Jan Gijzenvaart en het meest westelijke dicht begroeide deel van de Haarlemmerhout (Eindenhout) al op korte termijn verder uit te werken en uit te voeren. Dit gebeurt in nauw overleg met de politiek en betrokken bewoners en wijkraden.

Deel: ' Studie naar Haarlemse parken '
Lees ook