PRICEWATERHOUSECOOPERS

Gezondheidszorg in de 21e eeuw

MONDIALE PRICEWATERHOUSECOOPERS-STUDIE:

CONSUMENTISME, E-COMMERCE EN BIOTECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN LEIDEN IN VOLGENDE DECENNIUM TOT DRASTISCHE VERANDERINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG

Consumentisme, e-business en de genetische kaart zullen leiden tot drastische veranderingen in de manier waarop de gezondheidszorg in de 21ste eeuw wordt verleend en gefinancierd, aldus het rapport van PricewaterhouseCoopers getiteld HealthCast 2010: Smaller World, Bigger Expectations.

''Dynamische krachten bedreigen de status-quo van gezondheidszorgverleners, verzekeraars en overheid, maar bieden ook spannende mogelijkheden voor verhoging van de kwaliteit van de gezondheidszorg, voor meer efficiency en voor e-business," aldus Wim Oosterom, voorzitter van sectorgroep Gezondheidszorg van PricewaterhouseCoopers in Nederland en Europa.

Het rapport is opgesteld door PricewaterhouseCoopers, de grootste professionele dienstenorganisatie ter wereld. Daartoe interviewden en enqueteerden zij in Europa, de VS, Canada en de landen rond de Grote Oceaan 400 vooraanstaande mensen uit de gezondheidszorg en daarbuiten, teneinde de factoren op te sporen die de toekomst van de gezondheidszorg bepalen. Tot de geïnterviewden/geënqueteerden behoorden topmensen van ziekenhuizen, medische groepspraktijken, verzekeraars, de overheid, werkgevers en leveranciers van medische apparatuur.

Healthcast 2010 geeft een duidelijk verslag van toekomstige risico's, maar bevat ook suggesties en concrete ideeën voor gezondheidszorgorganisaties aan de vooravond van het nieuwe millennium.

E-business, elektronische medische dossiers en on-line medische behandeling

De ingrijpende invloed van internet zal de verspreiding, financiering, snelheid en productie van traditionele medische producten en diensten totaal op zijn kop zetten, maar ook leiden tot meer concurrentie onder investeerders. De snelheid waarmee dit gebeurt is het grootst in de VS. Europa, Canada en de landen rond de Grote Oceaan doen het wat kalmer aan.

''Internet heeft het voordeel dat het snel is en niet zo log als het huidige gezondheidsapparaat. Er bestaat dan ook een gerede kans dat bureaucratische gezondheidszorgorganisaties het in deze race zullen moeten afleggen tegen kleinere, meer flexibele bedrijfjes. Wij denken dat er nieuwe businessmodellen zullen ontstaan, bijvoorbeeld virtuele opslagruimtes voor medische dossiers of verzekeringsproducten via Internet,'' aldus Lex Sigterman, MCS partner van PricewaterhouseCoopers in Nederland.

Zo verwacht bijvoorbeeld 35 van de respondenten in de VS dat in 2010 medische dossiers in elektronische vorm opgeslagen zullen liggen op een plek die geen deel uitmaakt van het huidige gezondheidszorgsysteem. Deze verwachting werd in Europa, Canada en de landen rond de Grote Oceaan slechts door 10 van de respondenten gedeeld. Van de respondenten had 24 als opslagruimte een Internetsite in gedachten - in Europa, Canada en de landen rond de Grote Oceaan lag het cijfer op 1 procent - terwijl 11 van mening was dat gebruik zou worden gemaakt van niet uit de gezondheidszorg afkomstige ''derden''. In Europa, Canada en de landen rond de Grote Oceaan was 9 van de respondenten deze mening toegedaan (bron: Healthcast 2010).

Een ander terrein waarop e-business het gezondheidszorgsysteem zal veranderen is de interactie tussen zorgverlener en patiënt. Zo verwacht bijvoorbeeld 89 van de respondenten dat mensen de artsenpraktijk minder vaak zullen bezoeken als artsen regelmatig via het web te consulteren zijn. De afname van het aantal bezoeken aan de arts, die door 59 van de respondenten wordt ingeschat op 20 tot 30, zal ertoe leiden dat de aandacht verschuift naar patiëntenzorg via het web.

De consument aan de macht

Door de invloed van Internet en de stijging van het opleidingsniveau zullen consumenten de komende tien jaar meer inzicht verwerven in de gezondheidszorg en zullen ze meer beslissingen nemen over hun eigen behandeling. Uit het onderzoek bleek onder meer dat men ziekenhuizen en verzekeraars niet voldoende voorbereid achtte op de komende golf van consumentisme. Slechts 25 van de ondervraagden in HealthCast2010 vond dat ziekenhuizen voldoende toegerust waren, en niet meer dan 14 zei te geloven dat verzekeraars de nieuwe, mondige consument wel aan zouden kunnen.

''De consument van het jaar 2010 wil een snelle, op hem persoonlijk toegesneden gezondheidszorg, en zal regelmatig een beroep doen op Internet of andere tussenpersonen om te kijken wat er in de aanbieding is, of zelf misschien wel actief worden op deze markt'', zo stelt Wim Oosterom. ''Om hier goed op in te kunnen spelen, moet bij de gezondheidszorgorganisaties het roer om. Ze moeten merknamen gaan voeren, net als in het commerciële circuit, ervoor zorgen dat ze hun diensten efficiënt leveren. In hun manier van werken en in de opleiding van hun personeel zal een cultuuromslag moeten plaatsvinden gericht op veel meer klantgericht werken. De klant/patient komt centraal te staan en dat betekent nogal wat.''

Genomics en de verschuiving naar Preventie

Wellicht de grootste verandering die de komende tien jaar zal plaatsvinden heeft betrekking op de screening en de diagnostische tests die voortvloeien uit het geheel in kaart gebrachte menselijke genoom (het geheel van alle genen). In Europa, Canada en de landen rond de Grote Oceaan denkt 37 van de respondenten dat men zich voor het maken van een eigen persoonlijke genetische kaart in eerste instantie tot een arts zal wenden. In de VS is men daar iets minder zeker van (36). In de VS was een groter deel van de ondervraagden echter van mening dat er allerlei particuliere bedrijfjes zullen ontstaan die de rol van de arts bij het opstellen van de genetische kaart zullen overnemen, (dat gold voor 38 van de HealthCast 2010-respondenten en 26 van hun collega's in de EU, Canada en de landen rond de Grote Oceaan).

Financiering van de gezondheidszorg van morgen

In de geïndustrialiseerde wereld komen allerlei trends in de financiering van de gezondheidszorg samen, nu in de VS de rol van de overheid toeneemt en er in Europa en Canada druk wordt geprivatiseerd, zo luidt een van de conclusies van het HealthCast 2010-rapport. Bovendien zullen de stijgende kosten en het consumentisme hoogstwaarschijnlijk aanleiding zijn voor veranderingen op verzekeringsgebied. Er is ook een trend naar het uitbesteden van functies die niet tot de kerntaken behoren. Bijna een derde van de respondenten in Europa, Canada en de landen rond de Grote Oceaan denkt dat ze in 2010 hun IT zullen uitbesteden aan commerciële bedrijven. In de VS lag het cijfer op 28. Uitbesteding van medische dossiers en transcriptiediensten was een ''must'' in de ogen van slechts 155 van de respondenten in Europa, Canada en de landen rond de Grote Oceaan, terwijl in de VS maar liefst 28 deze mening was toegedaan.

In Europa, Canada en de landen rond de Grote Oceaan dachten daarentegen meer ondervraagden dan in de VS dat diagnostische laboratoriumwerkzaamheden uitbesteed zouden worden - 26 tegen slechts 14.

Nederland: 'revolution'in ontwikkelingen

Voor Nederland betekenen deze ontwikkelingen dat de verantwoordelijkheden van zorgverzekeraars om tot verantwoorde keuzes te komen tussen preventieve en curatieve geneeskunde, nog meer hun aandacht zullen vragen. Lex Sigterman: 'De ontwikkelingen in de "genomics world" resulteren in een serie van adembenemende mogelijkheden om geneeskunde in een volledig nieuw daglicht te zetten, terwijl tegelijkertijd de ethische verantwoordelijkheden van de overheden en de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg tot een fundamenteel nieuw debat zullen moeten lijden. De instellingen zullen op een geheel andere manier moeten gaan werken om op de mondige consument en internet in te spelen. Kortom: als er ooit sprake is geweest van een 'revolution' in de ontwikkelingen, dan is dat de komende 5 - 10 jaren wel het geval.'

Deel: ' Studie voorziet drastische veranderingen in gezondheidszorg '
Lees ook