Rijks Universiteit Groningen


Universiteit en revolutie; dertig jaar democratisering aan Nederlandse universiteiten

Datum en tijd donderdag 25 maart 1999, 10.00-17.00 uur Titel Universiteit en revolutie. Dertig jaar democratisering aan Nederlandse universiteiten
Plaats Open Universiteit, Calmershuis, Oude Boteringestraat 24, Groningen
Organisatie basiseenheid Psychologie, sectie Theorie en Geschiedenis, i.s.m. het tijdschrift Psychologie en Maatschappij (P&M) en het Archief en Documentatiecentrum Nederlandse Psychologie (ADNP)
Informatie Leon van der Veen, tel. (050)363 63 33 of Jacques Dane, tel. (050)363 64 65

Maart 1969 vond in de Korenbeurs in Groningen het Democratiseringscongres plaats. Dit congres was een resultaat van de democratiseringsgolf die in het najaar van 1968 opkwam. Aanleiding van het congres was de onvrede bij staf en studenten van de studie psychologie over de bestaande onderwijs- en bestuursstructuren aan de universiteit. De traditionele machts- en status- verschillen werden rigoureus ter discussie gesteld. De nieuwe steekwoorden waren solidariteit en cooperatie. Tijdens het congres werd er zowel gezocht naar een nieuwe vorm voor het psychologieonderwijs, als naar een nieuwe verdeling van kennis en macht aan de universiteit. Maart 1999, dertig jaar later, is het een mooi moment om de balans op te maken van het democratise- ringsproces van de jaren zestig. Wat is er nu eigenlijk terechtgekomen van al deze idealen? Waar staan we nu, na de Mammoetwet, de invoering van de tweefasenstructuur en alle bezuinigingen op het onderwijs? Tijdens deze dag wordt gezocht naar een antwoord op bovengenoemde vragen. Ook wordt ingegaan op de tijd van toen: de tijd van de studentenopstanden, de bezetting van het Maagdenhuis en de rellen in Parijs en Leuven. Prof.dr. Hans Righart, dr. Ruud Abma en prof.dr. Pieter J. van Strien gaan in op de mondiale 'Zeitgeist' van de jaren zestig. Prof. Wijnen bespreekt de veranderingen in het curriculum van de studie psychologie, prof.dr. Patrick Vandermeersch gaat in op de verschuivingen in kennis en macht tussen toen en nu. De laatste spreker is prof.dr. Theo Meijman, die het ontstaan van het maat- schappijkritische tijdschrift Psychologie en Maatschappij vanuit de demo- cratiseringsbeweging zal bespreken. Naast de studiedag wordt een fotopre- sentatie georganiseerd, die een beeld geeft van de democratiseringstijd. Videomateriaal illustreert de studentencultuur aan de universiteiten van de jaren zestig.

Deel: ' Studiedag Universiteit en revolutie '
Lees ook