Provincie Groningen


Groningen, 12 maart 1999 Persbericht nr. 60

Stuurgroep ondersteunt projecten in lauwersland

De stuurgroep Lauwersland heeft in haar vergadering van 12 maart jl. besloten een financiële bijdrage te verlenen aan vier projecten die de plattelandsontwikkeling in het Lauwersmeergebied ondersteunen. Dit zijn de projecten:

* certificering recreatieve bedrijven Lauwersland: f 15.000,-
* vestingsstructuur Zoutkamp: f 250.000,-
* bereikbaarheid molens: f 15.000,-

* uitbreiding Pronkkamer: f 132.500,-

Certificering recreatieve bedrijven Lauwersland

Dit project draagt bij aan het bevorderen van het toerisme in Lauwersland. De totale kosten zijn ruim f 180.000,-. Hiervoor stelt de stuurgroep een bijdrage van f 15.000,- beschikbaar. Het project heeft als titel "Samen werken aan zuivere kwaliteit" en is gericht op de verbetering van de kwaliteit en het versterken van de samenhang van het toeristisch product in deze regio. De vraag naar dit product groeit in toenemende mate. Er nemen 20 bedrijven deel aan dit project. Bedrijven die aan de gestelde normen en eisen voldoen krijgen een kwaliteitsvignet. Vervolgens gaan zij samen arrangementen ontwikkelen en promotie voeren.

Vestingsstructuur Zoutkamp

De stuurgroep heeft besloten een bijdrage te leveren van f 250.000,- in de totale kosten van ruim f 800.000,- van dit project. Zoutkamp is een oud vissersdorp aan het Reitdiep en de Lauwerszee. Het dorp kent een lange geschiedenis waarvan de oude vestings-structuur stamt uit de Tachtigjarige oorlog. Dorpsbewoners en toeristen kunnen straks een stukje verleden opnieuw beleven. Dit plan is geïnspireerd op het historische verleden en geeft Zoutkamp een aantrekkelijker aangezicht.

Het project is een onderdeel van de structuurvisie van Zoutkamp.

Bereikbaarheid molens

Voor het verbeteren van de bereikbaarheid van vier molens stelt de stuurgroep f 25.000,- ter beschikking. Het plan om deze molens langs de route Noordhorn-Winsum beter toegankelijkheid te maken kost in totaal f 50.000,-. De molens liggen langs een interessante cultuurhistorische route in het gebied Middag-Humsterland. Het plan sluit aan bij het wandel- en fietspad dat gerealiseerd wordt van Noordhorn naar Winsum. De vier molens krijgen eerst een opknapbeurt.

Uitbreiding Pronkkamer

Het initiatief van de stichting "De Pronkkamer" is succesvol gestart. Begonnen is met twee categoriën panden, namelijk boerderijen en herbergen. Dit concept wordt nu uitgebreid met een derde categorie, te weten karakteristieke panden. De stuurgroep draagt daaraan f 132.500,- bij. Deze uitbreiding betekent een versterking van de toeristische en recreatieve positie van Lauwersland. In totaal is hiermee een bedrag van f 1.232.500,- gemoeid.Noot aan de pers:
Wilt u meer informatie over dit persbericht, dan kunt u contact opnemen met Marike Ensing, afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, 050-3164075.

Deel: ' Stuurgroep ondersteunt projecten in lauwersland '
Lees ook