Gemeente Tilburg


15-2-99

Subjectsubsidie voor nieuwkomers en vluchtelingen tussen de 18 en 23 jaar

B&W van Tilburg stellen voor om de subjectsubsidie open te stellen voor vluchtelingen tussen de 18 en de 23 jaar die in Tilburg wonen. Het gaat hier om vluchtelingen met een A-status, met een vergunning tot verblijf humanitair (vtv) of met een voorwaardelijke vergunning tot verblijf status (vvtv). Ook alleenstaande minderjarige asielzoekers met een status AMA- vtv moeten volgens het college recht krijgen op subjectsubsidie voor zover hun status binnen een periode van 12 maanden na het bereiken van 18 jaar nog niet is aangepast in een A-status of een vtv-humanitair status. Gebleken is dat er ongeveer 150 jongeren in Tilburg zijn met een verblijfstatus.

Beperkte activiteiten
Het college stelt voor om de subjectsubsidie van ¦ 200 per jaar aan deze groep te beperken tot de kosten voor deelname aan gestructureerde sport- en ontspanningsactiviteiten, of aan cursussen in groeps- of klasseverband. Voor kosten zoals vervoer, telefoon of abonnementen op kranten of tijdschriften wil het college geen subsidie verlenen. Het beperken van de subjectsubsidieactiviteiten houdt verband met het specifieke karakter van het sociaal isolement waarin deze jongeren verkeren. Het ondersteunen en het stimuleren van het inburgeringsproces is daarbij bepalend. Ook de Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk (SNV) is van mening dat het bij het subsidiëren van deze jongeren moet gaan om het leggen van contacten met anderen.

De SNV heeft om deze openstelling aangedrongen in het kader van het recente besluit tot wijziging van de subjectsubsidie. Toen werd een glijdende schaal ingevoerd en werden de doelgroepen voor de subjectsubsidie uitgebreid met jongere alleenstaande ouders en jongeren die begeleid wonen. Het voorstel tot het openstellen van de subjectsubsidie voor de vluchtelingen tussen de 18 en de 23 jaar past in het lokaal beleid op het meer gericht voorkómen en bestrijden van armoede en sociale uitsluiting.

De raadscommissie Sociale zaken, Arbeidsmarkt en Welzijn behandelt dit voorstel op 15 maart.

Deel: ' Subjectsubsidie voor jonge vluchtelingen in Tilburg '
Lees ook