Gemeente Houten


Subsidie Mondiaal Beleid

11/05/99

Sinds enkele jaren voert de gemeente Houten een mondiaal beleid waarbij subsidies kunnen worden toegekend aan Houtense instellingen en groeperingen die er op gericht zijn de inwoners van de gemeente Houten, of een deel daarvan, bewust te maken van mondiale aangelegenheden. Deze instellingen of groeperingen kunnen dat onder meer doen door het uitvoeren van projecten, het geven van voorlichting of het overdragen van kennis op het terrein van vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten of milieubeheer.

Indien u van mening bent, dat uw organisatie projecten of activi-teiten opzet of uitvoert en deze voor subsidiëring in aanmerking komen, wordt u uitgenodigd dit schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar te maken. Het moet gaan om concrete projecten of activiteiten. Uw aanvraag moet op 28 mei as. ontvangen zijn. Kort na die datum vindt de beoordeling van de aanvraag plaats waarbij gekeken wordt of aan de voorwaarden wordt voldaan. Daarna wordt een besluit genomen over het al of niet toekennen van de subsidie. Mochten er teveel aanvragen zijn voor projecten, welke op grond van het beleid voor subsidie in aanmerking zouden komen, wordt vanwege het beperkte budget een verdeelsleutel toegepast. Dit kan er dus toe leiden dat een aanvraag slechts gedeeltelijk wordt gehonoreerd.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Subsidie beschikbaar voor mondiaal beleid Houten '
Lees ook