Provincie Limburg

Fl. 100.000 provinciale subsidie voor begeleiding verstandelijk gehandicapten naar reguliere arbeidsmarkt


162/99

Maastricht, 6 oktober 1999

F 100.000 PROVINCIALE SUBSIDIE VOOR BEGELEIDING VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN NAAR REGULIERE ARBEIDSMARKT

Gedeputeerde Staten hebben f 100.000,-- beschikbaar gesteld aan de Stichting Daelzicht in Heel. De subsidie is bedoeld voor een tweejarig project met als doel mensen met een zwaardere verstandelijke handicap toe te leiden naar een betaalde baan. Er wordt een 'jobcoach' aangesteld die tijdens het twee jaar durend project tien verstandelijk gehandicapte mensen begeleidt naar de betaalde arbeidsmarkt. Op deze wijze kunnen verstandelijk gehandicapten een volwaardig leven leiden in de eigen omgeving. Ook worden zo meer dagbestedingsmogelijkheden geboden. De Stichting Daelzicht heeft aangegeven ook na de projectperiode deze vorm van begeleiding te wilen continueren. Door flexibilisering van zorgbudgetten is dan financiering mogelijk.

De afgelopen jaren is het aantal mensen met een zwaardere verstandelijke handicap toegenomen bij stichting Daelzicht. Deze groep heeft zeer intensieve begeleiding en zorg nodig en is moeilijker naar de arbeidsmarkt toe te leiden. Met de huidige capaciteit is Stichting Daelzicht onvoldoende in staat om de gewenste begeleiding te bieden die nodig is om de gewenste doorstroming naar de arbeidsmarkt te realiseren. Sommige mensen keren zelfs noodgedwongen terug naar de dagbesteding in het activiteitencentrum.

Met het initiatief pakt Daelzicht/Midden-Limburg de steeds meer nijpende situatie aan waarin de verstandelijk gehandicapten verkeren. Dit past tevens in het algemene beleid van verdere vermaatschappelijking van de zorg. Dit houdt in het inbedden van de zorg in de eigen sociale omgeving van de zorgvrager en het bieden van zorg op maat.

De komende twee jaar richt de 'jobcoach' zich met name op het voortraject om voor verstandelijk gehandicapte mensen de kans om een baan te verwerven én te houden te vergroten. Het is de bedoeling dat straks ook andere instellingen en initiatiefnemers in Limburg gebruik kunnen maken van de opgebouwde kennis en ervaring met het toeleiden van zwaarder verstandelijk gehandicapte personen naar de reguliere arbeidsmarkt.

Deel: ' Subsidie Limburg begeleiding verstandelijk gehandicapten '
Lees ook