Gemeente Enschede

4000 GULDEN SUBSIDIE VOOR BIJSTANDSGERECHTIGDEN EN WIW-ERS DIE EEN NIET-GESUBSIDIEERDE BAAN VINDEN

Enschede, 14 augustus

Het College van B. en W. van Enschede stelt de Gemeenteraad op 17 september a.s. voor om langdurig bijstandsgerechtigden en mensen met een langdurige WIW-dienstbetrekking en/of WIW-werkervaringsplaats die erin slagen om een niet-gesubsidieerde baan te vinden (en daarmee geheel onafhankelijk te zijn van de bijstand) twee jaar lang, elk half jaar, een subsidie van 1000 gulden te verstrekken (in totaal 4000 gulden/ EUR 1815,12). Voorwaarde is dat betrokkenen erin slagen hun baan te behouden.
Degenen die in de subsidieperiode van twee jaar onverhoopt toch hun baan verliezen, behouden het recht op subsidie mits zij binnen drie maanden opnieuw een niet-gesubsidieerde baan vinden. Van die mogelijkheid kunnen zij 1 keer gebruik maken.
Voor ex-bijstandsgerechtigden zal de regeling worden uitgevoerd door de Wijkserviceafdelingen van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Enschede. De Stichting Activa zal de regeling uitvoering voor de ex-WIW-ers.

Met dit voorstel sluit het College van B. en W. aan bij een regeling van het Rijk, waaraan gemeenten vrijwillig kunnen deelnemen. De regeling is in de eerste plaats bedoeld als tijdelijke verzachting van de zogenaamde armoedeval bij de overgang van een uitkering naar werk. Daarnaast moet deze subsidie vooral ook gezien worden als extra prikkel om uitstroom uit de bijstand en de WIW te bevorderen.

De regeling werkt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2001. Als de Gemeenteraad zijn goedkeuring heeft gegeven aan het voorstel zal de Gemeente Enschede aan alle ex-bijstandsgerechtigden die dit jaar zijn uitgestroomd naar een niet-gesubsidieerde baan en die voor de regeling in aanmerking komen, een brief sturen met een aanvraagformulier. De Stichting Activa zal hetzelfde doen voor alle gegadigden die dit jaar zijn uitgestroomd uit een WIW-dienstbetrekking of WIW-werkervaringsplaats. Alle nieuwe gegadigden zullen direct bij uitstroom uit de bijstand en de WIW een aanvraagformulier krijgen.Deel: ' Subsidie mensen in bijstand met niet-gesubsidieerde baan '
Lees ook