Provincie Noord-Brabant


PersberichtSubsidie provincie voor inbouw vuilwatertank in plezierjachten

De provincie Noord-Brabant geeft van 1 februari 2003 tot en met 30 juni 2004 een subsidiebedrag van 340 euro aan eigenaren die een vuilwatertank (laten) inbouwen in hun boot. In eerste instantie komen vijftig aanvragen in aanmerking. Meststoffen afkomstig van toiletwater van de pleziervaart hebben een zeer nadelig effect op de waterkwaliteit en geven een slecht imago aan de recreatievaart.

Na het inbouwen wordt het toilet- en ander afvalwater automatisch verzameld en geleegd bij een van de vele inzamelstations in de havens. Het vuile water gaat vervolgens via de riolering naar de waterzuiveringsinstallatie, waarna het schoon op het oppervlaktewater geloosd wordt. Veel jachthavens in Brabant hebben al een inzamelstation en er komen er steeds meer bij.
In Brabant zijn zestig jachthavens met in totaal 9500 vaste ligplaatsen. Naar schatting zijn er ongeveer achtduizend uitgerust met een toilet. Hiervan beschikt nog geen vijf procent over een vuilwatertank. In en rond Brabant zijn inmiddels twintig innamestations gerealiseerd.

Duurzaam toerisme
Het eerste exemplaar van een brochure over de subsidieregeling werd vrijdag 14 maart officieel gepresenteerd door de gedeputeerde voor economische zaken in de provincie Noord-Brabant, Onno Hoes. "Brabant is een belangrijke waterrecreatieprovincie . De subsidieregeling past perfect in het streven van de provincie naar een duurzamer toerisme. Mensen moeten zich bewust zijn van hun recreatieomgeving en er daarom ook bewust mee om willen gaan. Met een ander project dat we subsidiëren, wordt geprobeerd een aantal jachthavenbedrijven in Brabant in 2003 de zogeheten Blauwe Vlag te laten verkrijgen. Een keurmerk dat we in Brabant eigenlijk nog niet hebben. Die achterstand moeten we inhalen en zullen dat ook doen", aldus de gedeputeerde.Informatie
Om voor subsidie in aanmerking te komen kan men een informatiepakket aanvragen. Dan krijgt men een beschrijving van een vuilwaterinstallatie met de eisen die er aan gesteld worden, een lijst van jachthavens waar een vuilwater-opvanginstallatie staat, een lijst van watersportbedrijven die kunnen adviseren en/of daadwerkelijk inbouwen en de voorwaarden waaraan men moet voldoen om deel te kunnen nemen. Bovendien bevat het informatiepakket een formulier waarmee u zich voor de subsidieregeling kunt aanmelden.
Het informatiepakket kan men ook downloaden van de website van de Verenigde Rivieren Watersporters: www.vrw-watersport.nl

Deel: ' Subsidie Noord-Brabant voor inbouw vuilwatertank in plezierjachten '
Lees ook