Gemeente Tilburg


02-2-2000

Subsidie voor Stichting Solidariteit en Maatwerk en trajectinkoop Buro van der Aa

Projecten in kader werkgelegenheid

Het college van b&w heeft deze week besloten aan twee werkgelegenheidsprojecten ook voor 2000 subsidie te verlenen. Het gaat hier om de Stichting Solidariteit (ƒ 468.000,-) en de Stichting Maatwerk Tilburg (ƒ 84.250.-). Verder worden dit jaar ook weer trajecten gefinancierd die door Buro van der Aa worden uitgevoerd (maximaal ƒ 262.325,-).

De Stichting Solidariteit biedt arbeidsgewennings- en toeleidingstrajecten aan langdurig werklozen. In totaal zijn in 1999 61 mensen positief uitgestroomd naar werk, scholing of hulpverlening. Voor 2000 wordt een zelfde resultaat verwacht. De stichting ziet een grote uitdaging maar vooral ook kansen in samenwerking met collega-instellingen in Tilburg. Door schaalvergroting kunnen de kansen voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, een groep waar het steeds moeilijker voor wordt, worden vergroot.

De Stichting Maatwerk Tilburg richt zich op langdurig werklozen met een laag opleidingsniveau en psychosociale problemen. De stichting biedt mensen een arbeidscontract, een beschermde werkplek en intensieve begeleiding in het 'wittewerksterproject' en het 'telemaatwerkproject' (telemarketing). Over 1999 zijn nog geen exacte cijfers bekend. Men verwacht een positief resultaat. Voor 2000 staan toeleidingstrajecten voor 45 werklozen gepland.

Ook voor dit jaar worden bij Buro van der Aa toeleidingstrajecten ingekocht voor moeilijk plaatsbare langdurig werklozen. Het gaat dan om minimaal 75 en maximaal 95 trajecten. Doel van deze 'Oriëntatie op werk'-trajecten is vrouwen en mannen inzicht te geven in de eigen (on)mogelijkheden op de arbeids- en scholingsmarkt. Aan het einde van het traject heeft de deelnemer een reëel en uitvoerbaar stappenplan uitgeschreven aan de hand waarvan de weg naar de arbeidsmarkt gezocht kan worden. Voor Sociale Zaken is dit stappenplan ook leidraad voor de verdere begeleiding naar werk. Vorig jaar hebben zich in de periode januari tot en met 10 oktober zo'n 121 klanten aangemeld. Van hen hebben er 116 daadwerkelijk een intakegesprek gehad. Met 88 personen is of wordt een traject gestart.

Deel: ' Subsidie Tilburg voor Maatwerk en inkoop Buro van der Aa '
Lees ook