Provincie Groningen


Groningen, 18 mei 1999 Persbericht nr. 113

Provincie stelt ƒ 6.8,- miljoen beschikbaar voor verbetering na-oorlogse woonwijken in Stadskanaal.

Het college van GS heeft vandaag besloten om t/m 2003 een bedrag van ƒ 6,8,- miljoen gulden beschikbaar te stellen uit het provinciaal stadsvernieuwingsfonds voor de verbetering van de na-oorlogse woonwijken in de gemeente Stadskanaal. In de gemeente Stadskanaal is sprake van een onevenwichtige woningmarktsituatie. Naast tekorten (vooral koopwoningen) is er sprake van een structureel overaanbod van diverse type huurwoningen. Dit betekent dat het bouwen van nieuwe (koop) woningen direct leidt tot een ongewenste toename van de leegstand in de bestaande voorraad.

Om deze onevenwichtigheden in de woningmarktsituatie te verbeteren heeft de gemeente Stadskanaal, in nauw overleg met de Stichting Woningbouw Stadskanaal en de provincie Groningen het Woonbeleidsplan vastgesteld. Op basis van dit plan is er, voor de periode 1998 t/m 2002, tussen de provincie Groningen en de gemeente Stadskanaal een meerjarenafspraak gemaakt inzake de herstructurering van de bestaande woningvoorraad en de nieuwbouw.

Om de onevenwichtigheden op de woningmarkt terug te dringen is het noodzakelijk dat in de periode 1998 t/m 2002 zo'n 750 slechte en moeilijk verhuurbare woningen worden gesloopt, dat huurwoningen worden verkocht en worden verbeterd.

In de te herstructureren gebieden zal tevens een kwaliteitsverbetering van de woonomgeving plaats vinden. Tevens is tussen partijen overeengekomen dat er in de periode 1998 t/m 2002 zo'n 1200 nieuwe woningen worden gebouwd.

Met dit ambitieuze programma wordt geprobeerd om de kwalitatieve onevenwichtigheden op de woningmarkt geleidelijk terug te dringen, leegstand in de bestaande voorraad te voorkomen, het imago als woongemeente te versterken en een achteruitgang in de bevolkingsontwikkeling tot staan te brengen.

De totale kosten van de herstructureringsopgave worden geraamd op f 118.000.000,-

Zowel voor de Stichting Woningbouw Stadskanaal als voor de gemeente betekent dit een forse financiële inspanning.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marike Ensing, afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, tel.nr. 050-3164075.

Deel: ' Subsidie verbetering na-oorlogse woonwijken Stadskanaal '
Lees ook