Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-007
DATUM: 12 januari 1999

Fl. 4,3 miljoen subsidie voor aankoop en inrichting natuurgebieden in Flevoland

Het college van Gedeputeerde Staten stelt subsidies beschikbaar voor de aankoop en inrichting van natuurgebieden in Flevoland. Voor de aankoop van de natuurontwikkelingsgebieden 'Harderbroek' in Oostelijk Flevoland en 'Kadoelerbos' in de Noordoostpolder stelt het college fl. 4,3 miljoen beschikbaar. Het gaat om de aankoop van landbouwgronden die in relatie-notagebieden liggen. Relatienotagebieden zijn begrensde gebieden die bestaande en/of potentiële natuurwaarden hebben. In deze gebieden wordt het beheer van de gronden meer afgestemd op natuur- en landschaps- waarden. De aan te kopen gronden (ruim 100 hectare) sluiten aan op al bestaande natuurgebieden. De subsidie wordt verleend aan de Vereniging Natuur-monumenten. De aankoop wordt mede gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. Tevens stelt het college van Gedeputeerde Staten ca. 44.000,- subsidie beschikbaar voor de inrichting van het reservaatsgebied 'De Burchtkamp'. Met deze gelden kan bijna 60 hectare natuurgebied worden ingericht. De subsidie wordt verleend aan de Stichting Flevolandschap.

Deel: ' Subsidie voor aankoop en inrichting natuurgebieden Flevoland '
Lees ook