Provincie Limburg

Fl. 208.500 subsidie voor integrale wijkeconomie gemeente Landgraaf


86/99

Maastricht, 8 juni 1999

F 208.500 SUBSIDIE VOOR INTEGRALE WIJKECONOMIE GEMEENTE LANDGRAAF

Een subsidie van maximaal f 208.500 ontvangt de gemeente Landgraaf voor het project 'koppeling accommodatiebeleid en wijkeconomie'. Gedeputeerde Staten hebben hiertoe besloten in het kader van het provinciaal beleid integrale wijkeconomie.

De gemeente Landgraaf heeft in haar beleidsnota 'Accommodaties voor de 21e eeuw' de lijnen uitgezet voor haar toekomstige accommodatiebeleid. Met dit beleid wil de gemeente verschillende, soms aan elkaar gerelateerde maatschappelijke voorzieningen op het gebied van welzijn, cultuur, onderwijs en sport clusteren en onder één dak brengen. Dit moet uiteindelijk leiden tot passende en betaalbare gemeentelijke accommodaties, met verschillende voorzieningen onder een dak, maar vooral ook het terugbrengen van een 'hart' in de wijk. Streefdoel daarbij is het realiseren van zoveel mogelijk synergie met andere gemeentelijke beleidsthema's. In relatie tot het werkgelegenheids- en arbeidsmarktbeleid streeft Landgraaf er naar in het verlengde van de accommodaties nieuwe werkgelegenheid te creëren voor werklozen uit de wijk.

Het eerste project dat wordt uitgevoerd is het multifunctioneel centrum 'An d'r Put'. Het project kan gezien worden als een pilot, waarbij in eerste aanleg voor 6 werklozen uit de wijk (op termijn reguliere) arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Het gaat hierbij vooral om beheers-, onderhouds- en horecafuncties. Daarnaast kunnen 6 personen uit de wijk op basis van sociale activering worden ingeschakeld voor vrijwilligerswerk. Ook is het de bedoeling dat vanuit het centrum aanvullende initiatieven voor nieuw werk en de instroom van werklozen. Daarbij moet worden gedacht aan de ontwikkeling van "domestic services" en zorgdiensten vanuit het centrum voor de wijkebewoners.
De ervaringen die met dit project worden opgedaan zullen, voor zover succesvol, worden overgenomen en verbreed naar andere onderdelen van het gemeentelijk accommodatiebeleid.
Het wijkeconomiebeleid van de provincie beoogt werkgelegenheid te creëren voor werklozen in en rond de achterstandsgebieden van de de Limburgse steden. De provincie is van mening dat in het voorliggend project op een een vernieuwende wijze de verbinding wordt gelegd tussen het versterken van de sociale cohesie en het daadwerkelijk creëren van werkgelegenheid voor werkzoekenden uit de wijk. Het is vooral de integrale aanpak om synergie te bereiken tussen sociaal beleid en economisch/werkgelegenheidsbeleid dat het project tot vernieuwend bestempeld. Het project past binnen het gericht economisch stimuleringsbeleid van de provincie voor grote en middelgrote steden.

Deel: ' Subsidie voor integrale wijkeconomie gemeente Landgraaf '
Lees ook