Provincie Friesland

Persberichten

F 37.100,- voor 'Netwerk geriatrie Friesland'

Gedeputeerde Staten stellen een eenmalige subsidie van maximaal 37.100,- beschikbaar voor het project "Netwerk Geriatrie Friesland". De Vereniging voor Gezondheidsinstellingen Friesland, de VGF, heeft deze bijdrage aangevraagd. Het project "Netwerk Geriatrie Friesland" is een vervolg op een eerder uitgevoerd experiment.

In juli 1996 is vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gestart met het experiment "Netwerk Geriatrie Friesland". Doel van dit experiment, dat door de VGF in Fryslân is uitgevoerd, was dat de kennis over ouderenge-neeskunde (geriatrie) voor alle patiënten beschikbaar moet worden. Eind 1998 is het experiment afgerond. Resultaten van het experiment zijn, dat:

- in alle Friese ziekenhuizen geriatrieteams samengesteld zijn, bestaande uit onder andere een internist, neuroloog en geriatrisch verpleegkundige;

- er een klinisch geriater in het Medisch Centrum Leeuwarden aangesteld is, die onder andere de bovengenoemde teams begeleidt;
- er een samenwerkingsverband 'sociale geriatrie' opgericht is. Hierin zitten de verpleeghuisartsen en de ouderenpsychiaters;
- er voorlichtingsmateriaal gemaakt is over ouderengeneeskunde.

De doelen van het vervolgproject, waarvoor de provinciale bijdrage beschikbaar is gesteld, zijn onder andere:

- opzetten van vijf regionale platforms voor het bieden van geriatrische hulp aan ouderen;

- komen tot verdergaande samenwerking tussen de sociale geriatrie en de thuiszorg, de verzorgingshuizen en de huisartsen in Fryslân.

Gedeputeerde Staten vinden dat op het fundament, dat met het experiment gelegd is, nu verder gebouwd moet worden aan 'het huis van de ouderengeneeskunde' in Fryslân.

Deel: ' Subsidie voor 'Netwerk geriatrie Friesland' '
Lees ook