Productschap Diervoeder


03/05/1999

Europese subsidie voor scholing werknemers in de diervoederindustrie

De Stichting Informatie- en Kenniscentrum Diervoedersector (IKD) heeft als taak opleidingsactiviteiten ten behoeve van de diervoederbranche te ontwikkelen en uit te voeren. Het personeelsbestand van productiebedrijven kenmerkt zich door een relatief lage scholingsgraad en een gemiddeld hoge leeftijd. De sector ontwikkelt zich snel. Er zijn grote technologische en organisatorische ontwikkelingen (o.a. fusies). Marktomstandigheden veranderen door gebeurtenissen als de varkenscrisis.

Om opleidingsaanbod- en vraag in de diervoederindustrie beter op elkaar af te stemmen heeft het IKD een projectplan voor een clusterproject opgesteld. Dit project is bedoeld voor de scholing van laagopgeleide werknemers in de sector. De volgende clusters zijn te onderscheiden:


* Het maken van bedrijfsopleidingsplannen, waarmee de vraag naar kennis op korte en lange termijn zichtbaar wordt gemaakt. Uit de gemeenschappelijke elementen wordt een opleidingsplan voor de branche afgeleid. Het is de bedoeling hiermee een structuur aan te brengen in de opleidingsactiviteiten in de sector.


* Het ontwikkelen en uitvoeren van een scholingsprogramma De baas als coach.


* De uitvoering van een scholingsprogramma, gericht op 860 laagopgeleide medewerkers van 30 bedrijven in de diervoederindustrie. Hiermee wordt onder meer beoogd de kwaliteit te verhogen, de veiligheid te bevorderen en het vaktechnisch functioneren te verbeteren.

Voor de uitvoering van dit project is via het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) subsidie aangevraagd bij het Europees Sociaal Fonds (ESF). Onlangs heeft SZW aan het IKD meegedeeld, dat een subsidie wordt verleend ter grootte van fl. 1,25 mln. Hiervan is bijna fl. 600.000,- bestemd als bijdrage voor in 1998 gemaakte kosten. Het restant is bestemd als bijdrage voor nog in 1999 te maken kosten.

Deelname aan dit project is onder voorwaarden mogelijk. Voor het opvragen van informatie hierover kunt u zich wenden tot:

Stichting IKD
Postbus 29739
2502 LS Den Haag

Dhr. T. de Frel (tel.: 070 3708305, e-mailadres t.de.frel@hpa.agro.nl) of
Dhr. J.J. van der Weyden (tel.: 070 3708361, e-mailadres j.j.van.der.weyden@hpa.agro.nl).

Deel: ' Subsidie voor scholing werknemers diervoederindustrie '
Lees ook