Gemeente Tilburg

27-6-2002
Projecten in de wijken
Subsidie voor tien projecten wijk- en buurtwerk en zeven projecten samenleven en

Het college van Tilburg heeft besloten om tien projecten van wijk- en buurtorganisaties in totaal 179.268,- subsidie te geven. Bovendien krijgen nog vier projecten in het najaar in totaal 63.606,- subsidie. De wijkorganisaties kunnen sinds 2000 twee keer per jaar (april en oktober) aanvragen indienen voor projecten in het wijk- en buurtwerk.

In totaal zijn 26 projecten wijk- en buurtwerk beoordeeld. De projecten zijn ingediend door de wijkorganisaties in april 2002. Hiervan zijn er nu tien goedgekeurd en word in het najaar aan vier projecten subsidie verleend. Daarnaast beoordeelt het college in het najaar nog acht projecten definitief, omdat deze projecten eerst nog aangepast moeten worden.

Naast projecten wijk- en buurtwerk heeft het college dit jaar voor de eerste keer aanvragen voor de projectenregeling Samenleven en Leefbaarheid beoordeeld. De regeling heeft als doel het bevorderen van de onderlinge communicatie tussen wijkbewoners en staat open voor alle instellingen en organisaties in Tilburg. Besloten is om zeven projecten van verschillende instellingen in totaal 52.179,- subsidie te geven. In totaal zijn er 11 projectaanvragen ingediend.

Gehonoreerd
De gesubsidieerde projecten sluiten goed aan bij de MIOP (Meerjaren Investerings- en OntwikkelingsProgramma)-doelstellingen. Ze hebben bijvoorbeeld een directe relatie met de in het MIOP-programma benoemde kwetsbare groepen (multiculturele samenleving en jongeren). Verschillende projecten zetten in op de ontwikkeling van kinderen en jongeren en de relatie tussen ouderen en jongeren. Andere projecten richten zich op Marokkaanse meiden of het bevorderen van de onderlinge communicatie tussen wijkbewoners. De projecten worden uitgevoerd op verschillende wijkcentra in Tilburg, het COS en De Boomgaard. De projecten gaan na de zomer 2002 van start.

Beoordeling in het najaar
Van de projecten van de wijk en buurtorganisaties worden in het najaar nog eens 4 projectaanvragen gehonoreerd, voor een totaal bedrag van 63.606,-. De projecten zijn niet zo urgent dat zij al direct moeten starten. Daarnaast krijgen 8 projecten wellicht in het najaar subsidie, maar deze moeten nog nader uitgewerkt worden hetzij als project sec hetzij omdat ze in relatie staan tot andere ontwikkelingen.

Niet gehonoreerd
Vier projectaanvragen van de wijk- en buurtorganisaties krijgen geen subsidie. Dat kan zijn omdat de voorgestelde projecten onvoldoende relatie hebben met (ontwikkelingen in) de buurt, de noodzaak niet onderschreven kan worden, de beheersmatige opzet als onvoldoende is beoordeeld of dat het uitvoeren van het projectvoorstel dan wel de structurele voortzetting ervan teveel afhankelijk is van andere ontwikkelingen.
Twee projectaanvragen voor de projectenregeling Samenleven en Leefbaarheid zijn niet gehonoreerd.

Deel: ' Subsidie voor tien projecten wijk- en buurtwerk in Tilburg '
Lees ook