Gemeente Oostburg

Persbericht 26 juli 19991999

Subsidie voor uitbreiding ligplaatsen in de haven van Breskens

In het kader van de Tijdelijke subsidieregeling Verbetering Uitrusting Vissershavens heeft het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de gemeente Oostburg een subsidie van fl 4.932.459,-- verleend voor het project Uitbreiding ligplaatsen in de haven van Breskens.

Op 14 juni 1999 heeft het gemeentebestuur van Oostburg een verzoek ingediend om subsidie op het bovenstaande project waarvan de kosten fl 9.399.918,-- bedragen. Het project bestaat in zijn algemeenheid uit het verdiepen van de handelshaven te Breskens tot 8,5m1 diepte, zodanig dat de mogelijkheid bestaat dat grotere schepen de haven van Breskens kunnen aandoen.

In het bijzonder betreft het de volgende werkzaamheden:

* het verwijderen van de Zate

* baggerwerk

* het ontgraven en het afvoeren van verontreinigd slib

* verwijderen van remmingswerken, grond, damwand, ankerwand en verankering

* het aanbrengen van een nieuwe damwand, verankering, drainage, grond deksloof, remmingswerken, bestrating en slopen deksloof.

Het project dient op uiterlijk 30 april 2001 te zijn afgerond.

In het kader van dezelfde tijdelijke subsidieregeling zijn tevens twee subsidieaanvragen gehonoreerd voor:

a. De aanschaf en het plaatsen van een koelinstallatie voor de schouwruimte in de Vismijn te Breskens;

b. De aanschaf en het plaatsen van een visfust spoelinstallatie.

Voor deze investeringen wordt een subsidie verleend ter grootte van fl 197.500,--

Deel: ' Subsidie voor uitbreiding ligplaatsen haven van Breskens '
Lees ook