Gemeente Soest

Subsidieaanvragen 2004

Middels deze publicatie wil de gemeente Soest u erop attent maken, dat aanvragen om subsidie voor het jaar 2004 op grond van de geldende "Algemene Subsidieverordening Welzijn" vóór 1 april 2003 moeten worden ingediend. Subsidieaanvragen die na deze datum worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. De subsidieaanvraag kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2000, 3760 CA Soest.

De aanvraag om subsidie moet in ieder geval bestaan uit een begroting (voorzien van een toelichting), een werkplan, de statuten en/of huishoudelijke reglementen en de bestuurssamenstelling. Indien een instelling of groep reeds meerdere jaren bestaat dient daarbij tevens de jaarrekening van de twee voorafgaande jaren te worden bijgevoegd.

Instellingen, organisaties en groepen, die in 2003 ook reeds subsidie hebben ontvangen zullen afzonderlijk op de hoogte worden gesteld.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Sport, Onderwijs en Welzijn, Raadhuisplein 1 te Soest (035-6093599, Mw. G. Krook-Kuyvenhoven).

Een exemplaar van de geldende subsidieverordening wordt u desgevraagd toegezonden of kunt u lezen op de website van de Gemeente Soest (onder Bestuurlijke informatie: zoeken naar algemene subsidieverordening welzijn).

---

Zoekwoorden:

Deel: ' Subsidieaanvragen 2004 gemeente Soest '
Lees ook