Ministerie van Financien

Persbericht     embrgo tot dinsdag 18 septmebr 2001 15.15 uur

No 01/253
Den Haag
18 september 2001

Subsidie Overzicht Rijksoverheid 2002

Op Prinsjesdag wordt gelijktijdig met de begrotingen voor het jaar 2002 het Subsidie Overzicht Rijksoverheid (SOR) voor 2002 uitgebracht. Het SOR geeft een overzicht van alle subsidies die door ministeries aan derden worden verstrekt. Het SOR is per departement gerangschikt en geeft onder meer informatie over regelingen, de bijbehorende begrotingsbedragen, de doelstelling en de doelgroep en de evaluatie van de regeling.

Ten opzicht van het SOR 2001, is het totale bedrag voor subsidies in het overzicht van 15,4 miljard naar 16,8 miljard euro toegenomen. De stijging is het gevolg van prijsstijgingen en toename door beleidsmatige wijziging. Dit is mede het gevolg van toenamen bij de regeling 'Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten' en de regeling 'Wet op het specifiek cultuurbeleid (podiumkunsten)' (OC&W), de regelingen ten behoeve van het onderhoud en de veiligheid van spoor en wegen (VenW) en extra impulsen voor arbeidsmarktmaatregelen (VWS).

Het SOR staat op Internet (www.minfin.nl) en verschijnt dit jaar voor het laatst in 'papieren vorm'. In het kader van de kabinetsvoorstellen van "Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording" is afgesproken dat het SOR vanaf volgend jaar tegelijk met de begroting via internet beschikbaar gesteld zal worden.

Woordvoerder: Ir. N.M. Zoon

Deel: ' Subsidieoverzicht Rijksoverheid 2002 '
Lees ook