Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

PERSINFORMATIE
Subsidiepot voor milieuvoorlichting door maatschappelijke organisaties verdubbeld
(17-7-2001)

Minister Pronk heeft het budget van de 'Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu' (SMOM) voor het jaar 2001 met 5 miljoen gulden verhoogd tot ruim 10,5 miljoen gulden (bijna 4.8 mln). Maatschappelijke en milieuorganisaties kunnen tot uiterlijk 1 september aanvragen indienen voor (gedeeltelijke) subsidiëring van projecten gericht op educatie en voorlichting over duurzame productie en consumptie.

De verdubbeling van het subsidiebudget is het gevolg een motie Augusteijn-Esser c.s. In de motie werd de regering verzocht een beperkt deel van de gelden, bestemd voor maatregelen ter compensatie van de gestegen milieudruk als gevolg van de economische groei, te reserveren voor educatie en voorlichting over duurzame productie en consumptie. De financiële consequenties na 2001 kunnen nu nog niet worden aangegeven, maar naar verwachting zal in dit kader ook in de komende jaren extra budget voor de SMOM beschikbaar komen.

Duurzaam
De Subsidieregeling maatschappelijk organisaties en milieu beoogt bewustwording voor milieuvraagstukken te bevorderen. Er wordt gestreefd naar een vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor een duurzame ontwikkeling. Via de regeling wordt ook het belang van duurzame ontwikkeling behartigd. Alleen maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk komen in aanmerking voor subsidie. De bijna-verdubbeling van het budget is bedoeld voor projecten gericht op educatie, informatie en voorlichting op het gebied van duurzame productie en consumptie.

Juli

(campagne)
Nota NMP4

Deel: ' Subsidiepot voor milieuvoorlichting verdubbeld '
Lees ook