Provincie Utrecht

Persbericht
999813600

Provinciale subsidieregeling voor amateurkunst uitgebreid

Beoefenaars van amateurkunst kunnen bij de provincie Utrecht aankloppen voor financiële steun. De provincie heeft hiervoor het subsidiebudget amateurkunst aanzienlijk uitgebreid; jaarlijks is ongeveer 280.000 gulden beschikbaar. De volgende termijn voor het indienen van subsidievoorstellen sluit 1 oktober a.s. Reageer dus snel!

De provincie Utrecht bruist van de amateurkunst. Theater, dans, zang, film, literatuur, beeldende kunst. Veel inwoners van de provincie houden zich hiermee bezig en besteden daar veel tijd en aandacht aan. Daarmee zijn echter ook kosten gemoeid. In sommige gevallen kan de provincie aanvullende hulp bieden. De subsidie is bedoeld voor elke organisatie die zich bezig houdt met amateurkunst in de provincie. U kunt daarbij denken aan evenementen als provinciale concoursen, festivals of manifestaties.

Waarvoor subsidie?
O.a. de volgende uitgaven kunnen deels met geld van de provincie worden betaald:

-Honoraria van deskundigen

-Publiciteit en promotie

-Decors, kostuums, rekwisieten, bladmuziek, vervoer van materiaal, etc.

Een subsidie bedraagt ten hoogste 70 procent van de kosten. U kunt geen subsidie ontvangen voor evenementen en projecten buiten de provincie Utrecht plaatsvinden. Ook reguliere uitgaven, zoals vaste personeelslasten en uitgaven voor de exploitatie van een gebouw, vallen buiten deze subsidieregeling.

Twee maal per jaar worden subsidies toegekend. Deze moet u aanvragen voor 1 maart of 1 oktober. Subsidieaanvragen kunnen worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht, ter attentie van de sector Maatschappelijke Ontwikkeling, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht. De aanvragen worden ook artistieke inhoud en kwaliteit beoordeeld door een onafhankelijke, provinciale adviescommissie.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u een bezoek brengen aan de provinciale website www.provincie-utrecht.nl/amateurkunst Een Subsidiewijzer en aanvraagformulier is op onze site geplaatst. Deze gegevens kunt u direct vanaf de site downloaden.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Ron van Dopperen, 030 - 258 3196 of per e-mail:
Ron.van.dopperen@provincie-utrecht.nl .

Deel: ' Subsidieregeling amateurkunst Provincie Utrecht uitgebreid '
Lees ook