Nationaal Dubo Centrum

Subsidieregeling CO2-reductieplan verruimd

Minister Jorritsma (Economische Zaken) heeft in het kader van het CO2-reductieplan opnieuw 150 miljoen gulden (EUR 68 miljoen) beschikbaar gesteld voor investeringen die een bijdrage leveren aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Bedrijven die voor subsidie in aanmerking willen komen, kunnen tot en met 14 februari 2002 bij het Projectbureau CO2-reductieplan projectvoorstellen indienen.

De minister heeft de subsidieregeling van het CO2-reductieplan verruimd. Subsidies zijn niet meer beperkt tot de reductie van koolstofdioxide (CO2), zoals tot nu toe het geval was. Andere gassen die nu in de regeling zijn opgenomen, zijn methaangaas (CH4), stikstofdioxide(N20), koolwaterstoffluoriden (HFK's), en perfluorkoolstoffen (PFK's). Deze gassen hebben net als CO2 een sterke invloed op het broeikaseffect. Vermindering van de uitstoot hiervan levert dan ook een belangrijke bijdrage aan klimaatverbetering.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een project ten minste leiden tot een vermindering van de uitstoot van één kiloton CO2 of CO2-equivalent per jaar. Subsidie wordt verleend over de extra investeringskosten ten opzichte van de gangbare praktijk. Aanvragers kunnen zelf de hoogte van de subsidie vaststellen. Projecten die de meeste emissiereductie opleveren per subsidiegulden, maken de grootste kans om gehonoreerd te worden. Uitgangspunt daarbij is de kosteneffectiviteit: het gevraagde subsidiebedrag wordt afgezet tegen de te verwachten jaarlijkse emissiereductie.

Zoekwoorden:

Deel: ' Subsidieregeling CO2-reductieplan verruimd '
Lees ook