Novem


20-Apr

Subsidieregeling zonneboilerprojecten 1999 van start met nieuwbouwtender

De subsidieregeling van het Programma Thermische zonne-energie (BSE) van Novem is geopend. Deze regeling is bedoeld voor innovatieve projecten op het gebied van thermische zonne-energie. Belangrijk onderdeel van deze publikatie vormt een tweetal tenderregelingen. De eerste tender voor nieuwbouwprojecten waarin meer dan 250 zonneboilers worden geplaatst is gestart en loopt tot en met 31 mei. In het najaar start de tweede tender voor projecten in de bestaande bouw. De ondergrens voor deze tender is 100 zonneboilers. De tenders richten zich vooral op projectontwikkelaars, vastgoed-beheerders, energiebedrijven, gemeenten en woningbouworganisaties. Voor elke tender is 400.000 gulden beschikbaar.

Novem voert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken o.a. het programma Thermische Zonne-energie uit. Eén van de speerpunten van dit programma is de bevordering van de toepassing van zonneboilers. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot een sterk groeiend aantal geïnstalleerde zonneboilers. Inmiddels zijn ruim 35.000 systemen geïnstalleerd.

Ook dit jaar ondersteunt Novem kansrijke en innovatieve projecten met als doel grootschalige inpassing van zonneboilers in de woningbouw. Met de tenders nieuwbouw (voorjaar) en bestaande bouw (najaar) verwacht Novem dat initiatieven van o.a. projectontwikkelaars, vastgoedbeheerders, woningbouworganisaties, energiebedrijven en gemeenten op dit gebied zullen worden versneld. Deze tenders maken onderdeel uit van de subsidieregeling die in maart is gepubliceerd in het kader van het Besluit Subsidies Energiebesparingsprogramma's (BSE).

De tender nieuwbouw richt zich op projecten waarbij minimaal 250 woningen met een zonneboiler worden voorzien. De projecten dienen duidelijk gericht te zijn op het wegnemen van knelpunten tijdens en na de uitvoering.

De tweede tender die start in het najaar is gericht op grootschalige projecten in de bestaande bouw, met een ondergrens van 100 woningen. In deze tender krijgen verhuur- of leaseprojecten,
hoogbouwtoepassingen en projecten gericht op de opzet van een landelijke serviceorganisatie krijgen een lichte voorkeur. Ook wordt erop gelet of het lokale vergunningenbeleid en welstandsaspecten vooraf zijn onderzocht.Projecten kunnen bij Novem worden ingediend op een daarvoor bestemd aanvraagformulier. Aanvragen voor de tender nieuwbouw kunnen worden ingediend tot en met 31 mei. Aanvragen voor de tender bestaande bouw kunnen worden ingediend in de periode 1 september tot en met 1 november. Voor beide tenders bedraagt de subsidie maximaal 60% van de projectkosten tot een maximum van 50.000 gulden. Per tender is een budget beschikbaar van 400.000 gulden.

Bron: Novem

Meer informatie
Ing. A. van de Water

Deel: ' Subsidieregeling zonneboilerprojecten 1999 van start '
Lees ook