Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 30 MAART 1999

Subsidiëring sociale koopwoningen maakt kernen aantrekkelijker

De Vlaamse regering besliste op initiatief van Vlaams minister Leo PEETERS om sociale woonprojecten met koopwoningen in de dorps- en stadskernen te subsidiëren. Bedoeling is mensen die in de kernen gaan wonen, te belonen voor hun keuze. De aankoop van een sociale woning daar wordt immers aantrekkelijker.

Om de kernen leefbaarder te maken, besliste de Vlaamse regering bij het begin van deze legislatuur te opteren voor kleinschalige sociale huisvestingsprojecten die zich in de centra bevinden. Projecten met koopwoningen in binnensteden of dorpskernen blijken echter beduidend duurder uit te vallen dan de klassieke eengezinswoningen die sociale huisvestingsmaatschappijen vroeger vaak in de open ruimte bouwden.

Daarom besliste de Vlaamse regering nu projectsubsidies te verlenen voor de bouw van sociale koopwoningen in de kernen. Door een projectsubsidie kan de meerkost van een dergelijk project uitgevlakt worden. Dat maakt de woning onmiddellijk aantrekkelijker voor de kandidaat-koper die twijfelt tussen goedkoop en groen wonen buiten de kernen en wonen in een centrum. Wonen in het centrum van een gemeente of stad biedt trouwens ook andere voordelen, zoals een betere bereikbaarheid van alle voorzieningen (winkels, scholen, uitgangsleven, openbaar vervoer, overheidsdiensten, e.d.). De maatregel ondersteunt dus bovendien de doelstellingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Zowel nieuwbouw als vervangingsbouw en renovatie van sociale koopwoningen komen in aanmerking voor subsidiering. Er zijn drie criteria om het kerngerichte karakter van de projecten te verzekeren:


- de projecten zijn gelegen in een woningbouwgebied (gebieden bestemd voor nieuwbouw) van een SIF-plus gemeente of in een woonvernieuwingsgebied (gebieden waar de klemtoon ligt op renovatie) of in gemeenten met een operationeel herwaarderingdgebied;

- projecten van vervangingsbouw of renovatie genieten de voorkeur;

- rijwoningen krijgen voorrang.

Om meer mensen in de gelegenheid te stellen een sociale koopwoning in een centrum te kopen, besliste de Vlaamse regering de inkomensgrenzen terzake op te trekken. Een gezin bestaande uit twee personen (samenwonenden, gehuwden, alleenstaande ouder met kind) mag tot 1.500.000 fr. netto belastbaar verdienen. Per supplementaire persoon ten laste komt hier 100.000 fr./jaar bij. Alleenstaanden mogen maximaal 1 miljoen verdienen.

Een nieuwbouw- of renovatieproject dat aan de drie criteria voldoet, kan aanspraak maken op 40 % subsidie. Woningen die aan twee criteria voldoet, kunnen rekenen op 30%. Deze subsidies worden enkel uitbetaald indien de lokale huisvestingsmaatschappijen, het Vlaams Woningfonds (VWF) of de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij initiatiefnemer van het project zijn. Het subsidiebedrag wordt bij verkoop afgetrokken van de verkoopsom.

Met deze nieuwe subsidieregeling worden gezinnen die in de kernen een sociale woning kopen, beloond. De inplanting van dergelijke projecten is van onschatbare waarde voor de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de stads- en dorpskernen.

info : Jochem Binst, woordvoerder van minister Peeters tel. (02) 227 25 11
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be

Deel: ' Subsidiering sociale koopwoningen Vlaanderen '




Lees ook