Gemeente Delft

Bekendmaking

Subsidieronde A-evenementen periode januari tot en met april 2000, mei tot en met augustus 2000 en september tot en met december 2000.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de aanvraag van subsidie tot een maximum bedrag van 5.000,= per A-evenement aanvraagformulieren beschikbaar zijn.

Voor het aanvragen van subsidie voor zogenaamde A-evenementen heeft de gemeenteraad een "Uitvoeringsregeling Activiteitensubsidie stedelijke Evenementen" vastgesteld. Hierin is o.a. geregeld dat voor perioden van 4 maanden (januari tot en met april 2000, mei tot en met augustus 2000 en september tot en met december 2000) subsidie van ten hoogste
5.000,= per evenement kan worden aangevraagd.

In het jaar 2000 zullen in deze subsidiecategorie nog subsidieronden voor de derde (laatste) periode van dit jaar worden gehouden en voor de eerste perioden van 2001. Uiterste inleverdata zullen zijn 1 mei 2000 voor de laatste periode van 2000 en 1 september 2000 voor de eerste periode van 4 maanden 2001. Hierover zullen opnieuw bekendmakingen verschijnen.

Criteria:
I. Om voor subsidie in aanmerking te komen, gelden met betrekking tot de A - evenementen in ieder geval de volgende vereisten: A. De uitstraling dient minimaal stedelijk te zijn. B. Wanneer een organisatie reeds eerder een subsidie heeft ontvangen dient zij in bezit te zijn van een positieve evaluatie of een plan van aanpak n.a.v. een negatieve evaluatie.
C. De organisatie dient een kwalitatief goed plan in te leveren, een deugdelijke begroting en dient te voldoen aan gemeentelijke verordeningen.

II. Aan één of meer van de volgende criteria moet voorts in voldoende mate worden voldaan:
A. samenwerking tussen verschillende organisaties en of inzet van vrijwilligers.
B. innovatief/ origineel, het evenement is vernieuwend in zijn opzet, thematiek, of doelgroep.
C. het evenement heeft een culturele binding met Delft of past in het historisch perspectief van de stad.
werking voor de ondernemers van Delft.

Een gemeentelijke Evenementencommissie selecteert aan de hand van de hiervoor onder I. en II. genoemde criteria en brengt een prioritering aan, gebaseerd op het door burgemeester en wethouders vastgestelde maximum aantal te subsidiëren categorie A-evenementen, met inachtneming van spreiding in tijd, spreiding in soort/ diversiteit en spreiding in doelgroep. Deze adviescommissie maakt bij de beoordeling gebruik van een door burgemeester en wethouders vast te stellen formulier.

Omdat de gemeenteraad nog in deze periode doende is het beleid voor de A-evenementen vast te stellen, geldt in afwijking van het hierboven genoemde voor de periodes januari tot en met april 2000 en mei tot en met augustus 2000 een afwijkende procedure. De ingediende aanvragen zullen niet worden voorgelegd aan de nog op te richten Evenementencommissie, maar uitsluitend door het college worden behandeld. Naar verwachting zal de Evenementencommissie in de loop van het voorjaar zijn opgericht.

Indieningstermijn
De subsidieformulieren dienen uiterlijk 21 februari 2000 in het bezit te zijn van B&W. Aanvragen voor de perioden januari tot en met april 2000 en mei tot en met augustus 2000, die later dan 21 februari 2000 zijn ingediend, kunnen door het college van B&W buiten behandeling worden gelaten.

Voor de toekenning van subsidies in de periode januari tot en met april 2000 zal een versnelde procedure worden gehouden. Binnen 4 weken na 21 februari 2000 zal een besluit worden genomen. Voor aanvragen betreffende de derde periode van het jaar 2000 zal een beslissingstermijn van 8 weken in acht worden genomen. Later in het jaar zal voor deze periode middels een bekendmaking nog een uiterste datum van indiening worden bekendgemaakt.

Subsidieplafond en maximium aantal evenementen per periode. In de genoemde uitvoeringsregeling is het B&W toegestaan een subsidieplafond per periode in te stellen. Een subsidieplafond betekent dat voor de genoemde periode maximaal het genoemde bedrag aan subsidies voor alle aanvragen die aan de criteria voldoen, beschikbaar is.
Ook is het B&W toegestaan een maximum aantal te subsidiëren evenementen per periode vast te stellen.
Deze zijn voor A-evenementen met een maximum subsidie van 5.000,= per evenement als volgt:
Januari tot en met april 2000: 7.500,=. Aantal te subsidiëren evenementen: 2
Mei tot en met augustus 2000; 17.500,= Aantal te subsidiëren evenementen:4
September tot met december 2000; voorlopig: 12.500,=. Aantal te subsidiëren evenementen: 3.

De formulieren zijn verkrijgbaar bij de evenementencoördinator van de sectie cultuurbeleid:
Hans Speetjens
Telefoon 015 260 2387
Telefax 015 260 2866
E-mail hspeetjens@delft.nl

Het is mogelijk een digitaal formulier aan te vragen en in te dienen.

Aanvragen die niet op de daarvoor bestemde formulieren zijn aangevraagd, worden niet in behandeling genomen en om deze reden afgewezen. Instellingen die bij de gemeente reeds een aanvraag per brief hebben gedaan, zal een formulier voor subsidie-aanvraag worden toegezonden.

Deel: ' Subsidieronde A-evenementen Delft delen jaar 2000 '
Lees ook