Gemeente Delft

Bekendmaking

Subsidieronde A-evenementen in het jaar 2000 en voorlopig 2001

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de aanvraag van een A-evenement in het jaar 2000 of 2001 aanvraagformulieren beschikbaar zijn.

Voor het aanvragen van subsidie voor zogenaamde A-evenementen heeft de gemeenteraad een "Uitvoeringsregeling Activiteitensubsidie stedelijke Evenementen" vastgesteld. Hierin is o.a. geregeld dat voor het jaar 2000 en 2001 (voorlopig) subsidies met een maximum subsidie die hoger kan zijn dan 5.000,= per evenement, kan worden aangevraagd. Voor deze categorie subsidies wordt slechts één subsidieronde per jaar gehouden.

Criteria:
I.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, gelden met betrekking tot de A - evenementen in ieder geval de volgende vereisten: A. De uitstraling dient minimaal stedelijk te zijn. B. Wanneer een organisatie reeds eerder een subsidie heeft ontvangen dient zij in bezit te zijn van een positieve evaluatie of een plan van aanpak n.a.v. een negatieve evaluatie.
C. De organisatie dient een kwalitatief goed plan in te leveren, een deugdelijke begroting en dient te voldoen aan gemeentelijke verordeningen.

II.

Aan één of meer van de volgende criteria moet voorts in voldoende mate worden voldaan:
A. samenwerking tussen verschillende organisaties en of inzet van vrijwilligers.
B. innovatief/ origineel, het evenement is vernieuwend in zijn opzet, thematiek, of doelgroep.
C. het evenement heeft een culturele binding met Delft of past in het historisch perspectief van de stad.
werking voor de ondernemers van Delft.

Een gemeentelijke Evenementencommissie selecteert aan de hand van de hiervoor onder I. en II. genoemde criteria en brengt een prioritering aan, gebaseerd op het door burgemeester en wethouders vastgestelde maximum aantal te subsidiëren categorie A-evenementen, met inachtneming van spreiding in tijd, spreiding in soort/ diversiteit en spreiding in doelgroep. Deze adviescommissie maakt bij de beoordeling gebruik van een door burgemeester en wethouders vast te stellen formulier.

Omdat de gemeenteraad nog in deze periode doende is het beleid voor de A-evenementen vast te stellen, geldt in afwijking van het hierboven genoemde voor deze periode een afwijkende procedure. De ingediende aanvragen voor het jaar 2000 zullen niet worden voorgelegd aan de nog op te richten Evenementencommissie, maar uitsluitend door het college worden behandeld. De (voorlopige) aanvragen voor het jaar 2001 zullen wel aan deze commissie worden voorgelegd.

Indieningstermijn
De subsidieformulieren dienen uiterlijk 21 februari 2000 in het bezit te zijn van B&W. Aanvragen die later dan 21 februari 2000 zijn ingediend, kunnen door het college van B&W buiten behandeling worden gelaten.

Een subsidieronde in deze subsidiecategorie voor het jaar 2001 en voorlopig voor 2002 zal worden gehouden in het laatste kwartaal van 2000. Uiterste inleverdatum zal zijn 1 oktober 2000. In de maand augustus 2000 verschijnt hierover nogmaals een bekendmaking.

Subsidieplafond
In de genoemde uitvoeringsregeling is het B&W toegestaan een subsidieplafond in te stellen. Een subsidieplafond betekent dat voor de genoemde periode maximaal het genoemde bedrag aan subsidies voor alle aanvragen die aan de criteria voldoen, beschikbaar is.

Ook is het B&W toegestaan een maximum aantal te subsidiëren evenementen per periode vast te stellen.

Deze zijn voor A-evenementen met een maximum subsidie dat hoger kan zijn dan 5.000,= per evenement als volgt:
Het jaar 2000: 75.000,=; maximum aantal evenementen: 10 Het jaar 2001 voorlopig: 30.000,=; maximum aantal evenementen voorlopig 5

Aanvragen
De formulieren zijn verkrijgbaar bij de evenementencoördinator van de sectie cultuurbeleid:
Hans Speetjens
Telefoon 015 260 2387
Telefax 015 260 2866
E-mail hspeetjens@delft.nl
Het is mogelijk een digitaal formulier aan te vragen en in te dienen.

Aanvragen die niet op de daarvoor bestemde formulieren zijn aangevraagd, worden niet in behandeling genomen en om deze reden afgewezen. Instellingen die bij de gemeente reeds een aanvraag per brief hebben gedaan, zal een formulier voor subsidie-aanvraag worden toegezonden.

Deel: ' Subsidieronde A-evenementen Delft in 2000 en voorlopig 2001 '
Lees ook