Ministerie van VWS


Subsidies aan gemeenten voor projecten tieneropvang toegewezen

Dinsdag 18 mei 1999, persbericht nummer 44

Staatssecretaris Margo Vliegenthart van VWS heeft subsidie toegekend aan 67 tieneropvangprojecten. Dit zijn projecten voor buitenschoolse opvang voor jongeren van 12 tot 16 jaar. In november 1998 nodigde Vliegenthart alle gemeenten uit voor 1 maart 1999 een aanvraag voor subsidie in te dienen. De animo bij de gemeenten was groot; in totaal hebben 151 gemeenten 208 projecten voorgedragen. De gehonoreerde projecten zullen uiterlijk met ingang van het schooljaar 1999/2000 van start gaan.

Bij de selectie zijn de aanvragen afzonderlijk en ten opzichte van elkaar gewogen. Hierbij heeft de mate waarin het project bijdraagt aan een toekomstperspectief op de tieneropvang een belangrijke rol gespeeld. Daarnaast is rekening gehouden met de spreiding naar type gemeente, naar verschillende vormen van tieneropvang en met de verschillende aanbieders.

Programma Tieneropvang

Het programma Tieneropvang heeft drie doelstellingen. Allereerst zicht krijgen op behoeften en opvattingen over tieneropvang van ouders en tieners zelf. Verder praktijkervaring opdoen aan de hand van lokale projecten in gemeenten. Het Nederlands Instituut Zorg en Welzijn (NIZW) gaat deze projecten begeleiden. Tot slot het formuleren van een beleidsmatig en maatschappelijk toekomstperspectief op de tieneropvang. Het streven is begin 2002 een eindadvies over het toekomstperspectief voor tieneropvang beschikbaar te hebben aan de hand waarvan besluitvorming kan plaatsvinden. Voor dit advies zal een Commissie Tieneropvang ingesteld worden.

Achtergrond

In de jaren 1990-1995 is vanuit de rijksoverheid een krachtige impuls gegeven aan de uitbreiding van de kinderopvang voor kinderen tot 4 jaar. Een logisch vervolg hierop is de stimulatie van opvang van kinderen in de basisschoolleeftijd sinds 1997. Hoewel dit proces nog in volle gang is, komen er signalen dat er ook behoefte is aan opvang voor tieners in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. Dit heeft geleid tot het programma Tieneropvang.

Deel: ' Subsidies gemeenten voor projecten tieneropvang '
Lees ook